Page 415 - Biblia Català TBS
P. 415

39 I a igiré la descendència de David per això, però no per sempre. 40 I Salomó intentà de matar Jeroboam, però Jeroboam s’aixecà i fugí a Egipte, a Xixac, rei d’Egipte, i s’estigué a Egipte  ns a la mort de Salomó.
41 I la resta dels fets de Salomó, i tot el que féu, i la seva saviesa, ¿no són escrits en el llibre dels fets de Salomó?
42 I el temps que Salomó regnà a Jerusalem sobre tot Israel foren qua- ranta anys.
43 I Salomó s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la ciutat de David, el seu pare. I el seu  ll Roboam regnà al seu lloc.
1 Reis 11, 12
8 Però ell no féu cas del consell dels ancians que l’aconsellaven, i consul- tà els joves que havien crescut amb ell, que eren davant d’ell.
9 I els digué: ¿Què m’aconselleu que responguem a aquest poble, que m’ha parlat, dient: Alleugereix el jou que el teu pare posà sobre nosaltres?
10 I els joves que havien crescut amb ell li parlaren, dient: Així diràs a aquest poble, que t’ha parlat, dient: El teu pare afeixugà el nostre jou; tu, doncs, alleugereix-lo de sobre nosal- tres; així els parlaràs: El meu dit petit és més gruixut que els lloms del meu pare.
11 Ara, doncs, si el meu pare us va carregar amb un jou feixuc, jo faré encara més feixuc el vostre jou; el meu pare us va castigar amb assots, però jo us castigaré amb escorpins.
12 I Jeroboam i tot el poble vingue- ren a Roboam al tercer dia, tal com el rei havia ordenat, dient: Torneu a mi al tercer dia.
13 I el rei va respondre al poble asprament, i no féu cas del consell dels ancians que l’havien aconsellat. 14 I els parlà segons el consell dels joves, dient: El meu pare va afeixu- gar el vostre jou, però jo faré encara més feixuc el vostre jou; el meu pare us va castigar amb assots, però jo us castigaré amb escorpins.
15 I el rei no escoltà el poble, perquè era la disposició de Jahveh, per con-  rmar la seva paraula, que Jahveh havia parlat per mitjà d’Ahià de Siló a Jeroboam,  ll de Nebat.
16 I quan tot Israel veié que el rei no els havia escoltat, llavors el poble replicà al rei, dient: Quina part tenim nosaltres amb David? No tenim cap heretat amb el  ll de Jessè. Israel, a les vostres tendes. Ara, ocupa’t de la teva casa, David. I Israel se n’anà a les seves tendes.
12
a Siquem per proclamar-lo rei.
2 I s’esdevingué, en assabentar-se’n Jeroboam,  ll de Nebat –perquè encara era a Egipte, on havia fugit de davant del rei Salomó; i Jeroboam s’estava a Egipte–,
3 que enviaren a cridar-lo. I Jeroboam i tota l’assemblea d’Israel vingueren, i parlaren amb Roboam, dient:
4 El teu pare afeixugà el nostre jou; ara tu, doncs, alleugereix la dura servitud del teu pare i el seu jou feixuc que posà sobre nosaltres, i et servirem.
5 I els digué: Aneu-vos-en durant tres dies, i torneu a mi. I el poble se n’anà.
6 I el rei Roboam consultà els ancians que havien estat davant Salomó, el seu pare, quan era viu, dient: ¿Com m’aconselleu de respon- dre a aquest poble?
7 I li parlaren, dient: Si avui tu et poses al servei d’aquest poble, i els serveixes, i els respons i els parles amb bones paraules, llavors ells et serviran tots els dies.
I Roboam se n’anà a Siquem,
perquè tot Israel havia acudit
11:39 Ps 89:30-34 12:1-24 2Cr 10:1-11:4 12:2 1Re 11:26-40 12:15 1Re 11:29
407


   413   414   415   416   417