Page 416 - Biblia Català TBS
P. 416

1 Reis 12, 13
17 I Roboam regnà sobre els  lls d’Israel que habitaven a les ciutats de Judà.
18 I el rei Roboam envià Adoram, que era sobre el tribut, i tot Israel l’apedregà, i morí. I el rei Roboam s’apressà a pujar al carro per fugir a Jerusalem.
19 I Israel es va separar de la casa de David  ns al dia d’avui.
20 I s’esdevingué, quan tot Israel s’assabentà que Jeroboam havia tor- nat, que enviaren a cridar-lo a la congregació, i el proclamaren rei sobre tot Israel; cap tribu no anà darrere la casa de David, llevat de la tribu de Judà.
21 I Roboam vingué a Jerusalem, i reuní tota la casa de Judà i la tribu de Benjamí, cent vuitanta mil guer- rers escollits, per combatre contra la casa d’Israel, per restituir el regne a Roboam,  ll de Salomó.
22 I la paraula de Déu s’adreçà a Xemaià, home de Déu, dient:
23 Parla a Roboam,  ll de Salomó, rei de Judà, i a tota la casa de Judà i de Benjamí i a la resta del poble, dient:
24 Així diu Jahveh: No pugeu ni combateu contra els vostres ger- mans, els  lls d’Israel; torneu-vos-en cadascú a casa seva, perquè això prové de mi. I escoltaren la paraula de Jahveh, i se’n tornaren, segons la paraula de Jahveh.
25 I Jeroboam reconstruí Siquem, a la muntanya d’Efraïm, i hi habità; i sortí d’allà i reconstruí Penuel.
26 I Jeroboam digué en el seu cor: Ara el regne retornarà a la casa de David;
27 si aquest poble puja a fer sacri - cis a la casa de Jahveh a Jerusalem, llavors el cor d’aquest poble se’n tor- narà al seu senyor, a Roboam, rei de Judà, i em mataran, i se’n tornaran a Roboam, rei de Judà.
12:17 1Re 11:36 12:27 Dt 12:5 12.28 Ex 32:4 408
28 I el rei s’aconsellà, i féu dos ve- dells d’or, i els digué: Massa temps heu pujat a Jerusalem; heus aquí els teus déus, Israel, que et van fer pujar de la terra d’Egipte.
29 I en posà un a Betel, i l’altre el posà a Dan.
30 I això esdevingué un pecat, per- què el poble anava a adorar davant l’un,  ns a Dan.
31 I féu una casa als llocs alts, i hi posà sacerdots d’entre el comú del poble, que no eren dels  lls de Leví. 32 I Jeroboam instituí una festa el vuitè mes, el dia quinzè del mes, com la festa que hi havia a Judà; i oferí sobre l’altar. Així féu a Betel, on oferí sacri cis als vedells que havia fet; i posà a Betel els sacerdots dels llocs alts que havia fet.
33 I oferí sacri cis sobre l’altar que havia fet a Betel, el dia quinzè del mes vuitè, el mes que ell s’havia en- ginyat en el seu propi cor; i celebrà una festa per als  lls d’Israel, i pujà sobre l’altar per cremar encens.
13
I heus aquí, un home de Déu
pujà de Judà a Betel per la paraula de Jahveh, i Jeroboam era dret vora l’altar per cremar encens. 2 I cridà contra l’altar per la pa- raula de Jahveh, i digué: Altar, altar! Així diu Jahveh: Heus aquí, un  ll naixerà a la casa de David, anomenat Josies, i sobre teu ell sacri carà els sacerdots dels llocs alts que cremen encens damunt teu, i damunt teu seran cremats ossos humans.
3 I aquell dia donà un senyal, dient: Aquest és el senyal que Jahveh ha parlat: Heus aquí, l’altar s’esberlarà, i les cendres que hi ha al seu damunt s’escamparan.
4 I s’esdevingué, quan el rei escoltà la paraula de l’home de Déu que cridava contra l’altar a Betel, que Jeroboam estengué la mà des de l’altar, dient: Agafeu-lo! I la seva
12:31 Nm 3:6-10 13:2 2Re 23:15-17


   414   415   416   417   418