Page 419 - Biblia Català TBS
P. 419

13 I tot Israel farà dol per ell, i el sepultaran, perquè aquest serà l’únic de Jeroboam que serà sepultat, per- què s’ha trobat en ell quelcom de bo vers Jahveh, el Déu d’Israel, dins la casa de Jeroboam.
14 I Jahveh aixecarà un rei sobre Israel que exterminarà la casa de Jeroboam aquell dia, és a dir, ja des d’ara.
15 I Jahveh colpirà Israel com la canya és sacsejada per les aigües, i arrencarà Israel d’aquesta bona terra que donà als seus pares, i els escamparà més enllà del riu Eufrates, perquè s’han fet llurs arbres sagrats, provocant la ira de Jahveh.
16 I abandonarà Israel a causa dels pecats de Jeroboam, que ha pecat i que ha fet pecar Israel.
17 I la muller de Jeroboam s’alçà i se n’anà, i marxà a Tirsà. I quan ella entrava pel llindar de la casa, el noi morí.
18 I el sepultaren, i tot Israel féu dol per ell, segons la paraula de Jahveh que havia parlat per mitjà del seu servent Ahià, el profeta.
19 I la resta dels fets de Jeroboam, com lluità i com regnà, heus aquí, estan escrits al llibre de les Cròniques dels reis d’Israel.
20 I els dies que Jeroboam regnà foren vint-i-dos anys, i s’adormí amb els seus pares. I el seu  ll Nadab regnà al seu lloc.
21 I Roboam,  ll de Salomó, regnà a Judà. Roboam tenia quaranta-un anys quan fou proclamat rei, i regnà disset anys a Jerusalem, la ciutat que Jahveh havia escollit d’entre totes les tribus d’Israel per establir el seu Nom allà. I el nom de la seva mare era Naamà, l’ammonita. 22IJudàféuelmalalsullsde Jahveh, i el provocaren amb llurs pecats que ells cometien, encara
1 Reis 14, 15
més que tot el que llurs pares havien fet.
23 I ells també construïren per a si mateixos llocs alts, i monuments i arbres sagrats sobre cada turó elevat, i sota cada arbre verd.
24 I també hi havia prostituts sa- grats en la terra: feren segons totes les abominacions de les nacions que Jahveh havia desposseït de davant dels  lls d’Israel.
25 I s’esdevingué, l’any cinquè del rei Roboam, que Xixac, rei d’Egipte, pujà contra Jerusalem;
26 i va prendre els tresors de la casa de Jahveh, i els tresors de la casa del rei; i ho prengué tot, i també s’endugué tots els escuts d’or que Salomó havia fet.
27 I el rei Roboam fabricà escuts de bronze en lloc d’aquells, i els con à a la mà dels capitans de la guàrdia, els que guardaven l’entrada de la casa del rei.
28 I s’esdevenia, quan el rei entrava a la casa de Jahveh, que els guàrdies se’ls emportaven, i després els torna- ven a la cambra de la guàrdia.
29 I la resta dels fets de Roboam, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
30 I entre Roboam i Jeroboam hi hagué guerra tots els dies.
31 I Roboam s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares, a la ciutat de David. I el nom de la seva mare era Naamà, l’ammonita. I el seu  ll Abies regnà al seu lloc.
2 Regnà tres anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Maacà,  lla d’Absalom.
3 I caminà en tots els pecats que el seu pare havia fet abans d’ell, i el
14:15 Dt 28:63; 2Re 15:29 14:26 1Re 10:17 14:31 Abiam, també anomenat Abies 15:1 2Cr 13:1, 2 411
15
I l’any divuitè del rei
Jeroboam,  ll de Nebat, Abies regnà sobre Judà.


   417   418   419   420   421