Page 421 - Biblia Català TBS
P. 421

27 I Baixà, ll d’Ahià, de la casa d’Issacar, conspirà contra ell; i Baixà el colpí a Guibeton, que era dels listeus, quan Nadab i tot Israel assetjaven Guibeton.
28 I Baixà el matà l’any tercer d’Asà, rei de Judà, i regnà al seu lloc.
29 I s’esdevingué, en el seu regnat, que colpí tota la casa de Jeroboam, no en deixà cap que respirés de Jeroboam, ns a exterminar-los, se- gons la paraula de Jahveh que parlà per mitjà del seu servent Ahià de Siló,
30 a causa dels pecats que Jeroboam cometé, amb què féu pecar Israel; per la seva provocació, amb què provocà a ira Jahveh, el Déu d’Israel. 31 I la resta dels fets de Nadab, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
32 I entre Asà i Baixà, rei d’Israel, hi hagué guerra tots llurs dies.
33 L’any tercer d’Asà, rei de Judà, Baixà, ll d’Ahià, començà a reg- nar sobre tot Israel a Tirsà: regnà vint-i-quatre anys.
34 I féu el mal als ulls de Jahveh, i anà pel camí de Jeroboam, i en el pecat d’ell amb què féu pecar Israel.
1 Reis 15, 16
5 I la resta dels fets de Baixà, i allò que féu, i el seu poder, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
6 I Baixà s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a Tirsà. I el seu ll Elà regnà al seu lloc.
7 I també s’adreçà la paraula de Jahveh, per mitjà del profeta Jehú, ll d’Hananí, contra Baixà i contra la seva casa, per tot el mal que féu als ulls de Jahveh, per provocar-lo a ira amb l’obra de les seves mans, per esdevenir com la casa de Jeroboam, i perquè l’havia matat.
8 L’any vint-i-sis d’Asà, rei de Judà, Elà, ll de Baixà, regnà sobre Israel a Tirsà: hi regnà dos anys.
9 I el seu servent Zimrí, comandant de la meitat dels carros, conspirà contra ell; i ell era a Tirsà bevent ns a embriagar-se, a la casa d’Arsà, que era majordom de la casa del rei a Tirsà.
10 I Zimrí entrà i el colpí i el matà, l’any vint-i-set d’Asà, rei de Judà, i regnà al seu lloc.
11 I s’esdevingué, en el seu regnat, quan segué al seu tron, que colpí tota la casa de Baixà; no deixà ningú que orini a la paret, cap dels seus parents ni cap dels seus amics.
16
Baixà, dient:
2 Atès que t’he aixecat a tu de la pols i t’he assenyalat com a dirigent sobre el meu poble Israel, i tu has anat pel camí de Jeroboam, i has fet pecar el meu poble Israel, per provocar-me a ira amb els seus pe- cats:
3 heus aquí, jo escombraré la posteritat de Baixà, i la posteritat de la seva casa; i faré de la teva casa com la casa de Jeroboam, ll de Nebat.
4 El qui mori de Baixà a la ciutat, se’l menjaran els gossos, i el qui en mori al camp, se’l menjaran les aus dels cels.
I la paraula de Jahveh vingué
a Jehú, ll d’Hananí, contra
I Zimrí exterminà tota la casa de
15:29 1Re 14:7-11 15:34 1Re 12:30
12
Baixà, segons la paraula de Jahveh
que havia pronunciat contra Baixà per mitjà del profeta Jehú,
13 a causa de tots els pecats de Baixà, i dels pecats del seu ll Elà, amb els quals pecaren i feren pecar Israel, per provocar la ira de Jahveh, el Déu d’Israel, amb les seves vanitats.
14 I la resta dels fets d’Elà, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
15 I l’any vint-i-set d’Asà, rei de Judà, Zimrí regnà set dies a Tirsà; i el poble estava acampat contra Guibeton, que era dels listeus.
413


   419   420   421   422   423