Page 420 - Biblia Català TBS
P. 420

1 Reis 15
seu cor no fou perfecte amb Jahveh, el seu Déu, com el cor de David, el seu pare.
4 Tanmateix, per consideració a David, Jahveh el seu Déu li donà una llàntia a Jerusalem, per elevar el seu  ll després d’ell, i per mantenir Jerusalem:
5 perquè David féu allò recte als ulls de Jahveh, i no s’apartà de tot el que li manà tots els dies de la seva vida, llevat de l’afer d’Uries, l’hittita.
6 I entre Roboam i Jeroboam hi hagué guerra tot els dies de la seva vida.
7 I la resta dels fets d’Abies, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà? I entre Abies i Jeroboam hi hagué guerra.
8 I Abies s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la ciutat de David. I el seu  ll Asà regnà al seu lloc.
9 I Asà regnà sobre Judà l’any vintè de Jeroboam, rei d’Israel.
10 I regnà quaranta-un anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Maacà,  lla d’Absalom.
11 I Asà féu allò que és recte al ulls de Jahveh, com el seu pare David. 12 I expulsà els prostituts sagrats de la terra, i tragué tots els ídols que havien fet els seus pares.
13 I també apartà Maacà, la seva mare, de ser reina mare, perquè ella havia fet una idolatria abominable a l’Aixerà, el bosquet sagrat. I Asà en- derrocà la idolatria d’ella, i ho cremà vora el torrent de Cedró.
14 Però no tragué els llocs alts; encara que el cor d’Asà fou perfecte amb Jahveh tots els seus dies.
15 I portà a la casa de Jahveh els objectes consagrats pel seu pare i els objectes que ell mateix havia consa- grat: plata i or i atuells.
16 I entre Asà i Baixà, rei d’Israel, hi hagué guerra tots llurs dies.
17 I Baixà, rei d’Israel, pujà contra Judà, i construí Ramà per impedir
15:4 1Re 11:36 15:8 2Cr 14:1 412
que ningú sortís i marxés amb Asà, rei de Judà.
18 I Asà prengué tota la plata i l’or que havia restat als tresors de la casa de Jahveh i als tresors de la casa del rei, i ho lliurà a la mà dels seus servents, i el rei Asà els envià a Benadad,  ll de Tebrimmon,  ll d’Hezion, rei d’Aram, que residia a Damasc, dient:
19 Fem un pacte entre jo i tu, com el que hi havia entre el meu pare i el teu pare. Heus aquí, t’he enviat un regal de plata i or; vés, trenca el teu pacte amb Baixà, rei d’Israel, a   que s’allunyi de mi.
20 I Benadad escoltà el rei Asà, i envià els capitans de les tropes que tenia contra les ciutats d’Israel, i colpí Ion i Dan i Abel-Betmaacà, i tota la regió de Quinnèret, amb tot el territori de Neftalí.
21 I s’esdevingué que, quan Baixà ho escoltà, aturà la construcció de Ramà, i s’estigué a Tirsà.
22 I el rei Asà convocà tot Judà, sense excepció, i ells aixecaren les pedres de Ramà i la seva fusta, amb què Baixà havia construït, i el rei Asà construí amb elles Gueba de Benjamí i Mispà.
23 I la resta de tots els fets d’Asà, i tot el seu poder, i tot el que féu, i les ciutats que construí, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà? Tanmateix, al temps de la seva vellesa, patia dels peus.
24 I Asà s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares a la ciutat del seu pare David. I el seu  ll Josafat regnà al seu lloc.
25 I Nadab,  ll de Jeroboam, regnà sobre Israel l’any segon d’Asà, rei de Judà; i regnà sobre Israel dos anys. 26 I féu el mal als ulls de Jahveh, ianàpelcamídelseupare,ienel pecat d’ell amb què féu pecar Israel.


   418   419   420   421   422