Page 444 - Biblia Català TBS
P. 444

2 Reis 8, 9
Jerusalem. I el nom de la seva mare era Atalia, lla d’Omrí, rei d’Israel. 27 I anà pel camí de la casa d’Acab, i féu el mal als ulls de Jahveh, com la casa d’Acab, perquè era gendre de la casa d’Acab.
28 I anà amb Joram, ll d’Acab, a la guerra contra Hazael, rei d’Aram, a Ramot-Galaad; i els arameus feriren Joram,
29 i el rei Joram hagué de tornar a Jizreel per fer-se curar les ferides amb què els arameus l’havien ferit a Ramà, quan lluitava contra Hazael, rei d’Aram. I Ahazià, ll de Jehoram, rei de Judà, baixà a veure Joram, ll d’Acab, a Jizreel, perquè estava malalt.
9I el profeta Eliseu cridà un dels lls dels profetes, i li digué: Cenyeix els teus lloms, i pren aques- ta ampolleta d’oli a la teva mà, i vés a Ramot-Galaad.
2 I quan hi arribis, veuràs allà Jehú, ll de Jehoixafat, ll de Nimxí. I hi aniràs i el faràs aixecar d’entremig dels seus germans, i el portaràs a la cambra interior,
3 i prendràs l’ampolleta d’oli, i la vessaràs sobre el seu cap, i diràs: Així diu Jahveh: T’ungeixo com a rei sobre Israel. I obriràs la porta, i fugiràs, i no t’esperaràs.
4 I el jove, el jove profeta, anà a Ramot-Galaad,
5 i en arribar, heus aquí, els capi- tans de les tropes eren asseguts; i digué: Tinc una paraula per a tu, capità. I Jehú digué: Per a qui de tots nosaltres? I ell digué: Per a tu, capità.
6 I s’aixecà, i entraren a la casa, i vessà l’oli sobre el seu cap, i li digué: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: T’ungeixo com a rei sobre el poble de Jahveh, sobre Israel.
7 I colpiràs la casa d’Acab, el teu se- nyor, i jo venjaré la sang dels meus servents, els profetes, i la sang de
tots els servents de Jahveh vessada per la mà de Jezabel.
8 I serà destruïda tota la casa d’Acab, i exterminaré d’Acab tothom que orini a la paret, tant l’esclau com el lliure a Israel;
9 i faré la casa d’Acab com la casa de Jeroboam, ll de Nebat, i com la casa de Baixà, ll d’Ahià.
10 I a Jezabel se la menjaran els gossos en l’heretat de Jizreel, i no hi haurà qui la sepulti. I obrí la porta, i fugí.
11 I Jehú sortí on eren els servents del seu senyor, i hom li digué: Va tot bé? Per quin motiu ha vingut aquest boig a tu? I ell els digué: Ja coneixeu aquest home i el seu discurs.
12 I ells digueren: És fals! Explica’ns-ho, si us plau. I ell digué: Així i així em va parlar, dient: Així diu Jahveh: T’ungeixo com a rei sobre Israel.
13 I s’afanyaren a prendre cadascú el seu vestit, i el posaren sota d’ell, al capdamunt dels graons, i feren sonar el corn, i digueren: Jehú és rei!
14 I Jehú, ll de Jehoixafat, ll de Nimxí, conspirà contra Joram. I Joram, i tot Israel, defensava Ramot- Galaad per causa d’Hazael, rei d’Aram;
15 i el rei Joram tornà a Jizreel per fer-se curar les ferides que li havien fet els arameus quan combatia con- tra Hazael, rei d’Aram. I Jehú digué: Si us sembla bé, que ningú no pugui sortir, fugint de la ciutat, per anar a explicar-ho a Jizreel.
16 I Jehú muntà dalt del carro, i anà a Jizreel, perquè Joram era al llit allà; i Ahazià, rei de Judà, havia baixat a veure Joram.
17 I el sentinella era dret a la torre de Jizreel, i veié la gentada de Jehú quan ell arribava, i digué: Veig una
9:2 1Re 19:16 9:14 Joram, també anomenat Jehoram 436


   442   443   444   445   446