Page 447 - Biblia Català TBS
P. 447

falti no viurà. Però Jehú obrava amb astúcia, a  de destruir els servents de Baal.
20 I Jehú digué: Convoqueu un aplec solemne dedicat a Baal. I ells en feren la crida.
21 I Jehú envià missatgers per tot Israel, i tots els servents de Baal vingueren, i no en mancava ni un. I vingueren a la casa de Baal, i la casa de Baal s’omplí de gom a gom.
22 I digué a l’encarregat del vestuari: Porta vestits per a tots els servents de Baal. I ell els portà els vestits.
23 I Jehú entrà amb Jehonadab, ll de Recab, a la casa de Baal, i digué als servents de Baal: Examineu i mireu que no hi hagi aquí entre vosaltres cap dels servents de Jahveh, sinó únicament servents de Baal.
24 I ells entraren a fer sacri cis i holocaustos, i Jehú posà vuitanta homes a fora, i els digué: L’home que deixi escapar qualsevol dels homes que poso a la vostra mà, ho pagarà amb la seva pròpia vida.
25 I s’esdevingué, en acabar de fer l’holocaust, que Jehú digué a la seva guàrdia i als capitans: Entreu, mateu-los; que no se n’escapi ni un. I els mataren a tall de l’espasa, i els guàrdies i els capitans els llançaren fora; i arribaren ns a la ciutadella de la casa de Baal,
26 i tragueren fora els pilars de la casa de Baal i els cremaren,
27 i enderrocaren el pilar de Baal, i enderrocaren la casa de Baal i la feren servir de claveguera ns al dia d’avui.
28 I Jehú destruí Baal d’Israel.
29 Tanmateix, Jehú no s’apartà dels
pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que féu pecar Israel; és a dir, dels vedells d’or que eren a Betel i a Dan. 30 I Jahveh digué a Jehú: Ja que has executat bé allò que és recte als meus ulls, i has acomplert tot el que
2 Reis 10, 11
tenia en el meu cor contra la casa d’Acab, els teus lls s’asseuran al tron d’Israel ns a la quarta genera- ció.
31 Però Jehú no tingué cura de ca- minar amb tot el seu cor en la llei de Jahveh, el Déu d’Israel: no s’apartà dels pecats de Jeroboam, que féu pecar Israel.
32 En aquells dies Jahveh començà a retallar el territori d’Israel: i Hazael els colpí en tot el territori d’Israel,
33 des del Jordà, al llevant del sol, tota la terra de Galaad, dels gadites i dels rubenites i dels manassites, des d’Aroer, vora el torrent d’Arnon, ns a Galaad i Basan.
34 I la resta dels fets de Jehú, i tot el que féu, i tot el seu poder, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
35 I Jehú s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a Samaria. I el seu ll Joahaz regnà al seu lloc.
36 I els dies que Jehú regnà sobre Israel a Samaria foren vint-i-vuit anys.
11
10:29 1Re 12:28 10:32 2Re 8:12 11:1 2Re 8:26; 9:27 11:4 2Cr 23:1
I Atalia, mare d’Ahazià, en
veure que el seu ll era mort, s’aixecà, i destruí tota la descendèn- cia reial.
2 Però Jehoixeba, lla del rei Joram, germana d’Ahazià, agafà Joaix, ll d’Ahazià, i se’l va endur d’amagat d’entre els lls del rei que estaven a punt de matar, i l’amagaren de la presència d’Atalia, ell i la seva dida, a la cambra dels llits, i no el mata- ren.
3 I ell va estar amagat amb ella sis anys a la casa de Jahveh; i Atalia regnava al país.
4 I l’any setè, Jehoiadà envià i pren- gué els capitans dels centenars, dels quereteus i de la guàrdia, i els féu entrar amb ell a la casa de Jahveh; i féu un pacte amb ells, i els féu jurar
439


   445   446   447   448   449