Page 449 - Biblia Català TBS
P. 449

diners que porta cadascú, els diners del rescat de les persones, tots els diners que cadascú porta voluntària- ment a la casa de Jahveh,
5 que els rebin els sacerdots, ca- dascú dels seus coneguts, i ells re- pararan els esvorancs de la casa, en qualsevol lloc on es trobi un esvo- ranc.
6 Però l’any vint-i-tres del rei Joaix els sacerdots encara no havien repa- rat els esvorancs de la casa.
7 I el rei Joaix cridà el sacerdot Jehoiadà i els altres sacerdots, i els digué: Per què no repareu els esvorancs de la casa? Ara, doncs, no rebreu més diners dels vostres coneguts, sinó que els lliurareu per reparar els esvorancs de la casa.
8 I els sacerdots s’avingueren a no acceptar diners del poble, i a no reparar els esvorancs de la casa.
9 I el sacerdot Jehoiadà agafà una caixa, i va fer-hi un forat a la tapa, i la posà vora l’altar, a la dreta, quan s’entra a la casa de Jahveh; i els sa- cerdots que guardaven el llindar hi posaven tots els diners que el poble portava a la casa de Jahveh.
10 I quan veien que hi havia molts diners a la caixa, el secretari del rei i el gran sacerdot pujaven, i els  ca- ven dins una bossa lligada, i comp- taven els diners que es trobaven a la casa de Jahveh,
11 i després de pesar els diners, els lliuraven a la mà d’aquells que feien l’obra, els encarregats de la casa de Jahveh, i ells el destinaven a pagar els fusters, i els constructors que treballaven a la casa de Jahveh,
12 i els que reparaven les esquerdes, i els picapedrers, i per comprar fusta i pedres tallades per reparar els esvo- rancs de la casa de Jahveh, i per tot el que calia reparar a la casa.
13 Però amb els diners que es por- taven a la casa de Jahveh no es feien gibrells de plata, ganivets,
12:16 Lv 7:7 12:17 2Re 8:12
2 Reis 12, 13
vasos, trompetes ni cap atuell d’or, ni cap atuell de plata per a la casa de Jahveh,
14 perquè els donaven als que treba- llaven a l’obra, i amb això reparaven la casa de Jahveh.
15 I no demanaven comptes als homes a la mà dels quals es lliu- raven els diners, per donar-los a aquells que feien l’obra, perquè ho feien amb  delitat.
16 Els diners dels sacri cis per la culpa i els diners dels sacri cis pel pecat, no es portaven a la casa de Jahveh: eren per als sacerdots.
17 Llavors pujà Hazael, rei d’Aram, i lluità contra Gat, i la conquerí; i Hazael posà el seu rostre per pujar contra Jerusalem.
18 I Joaix, rei de Judà, prengué totes les coses santi cades que havien santi cat els seus pares Josafat i Jehoram i Ahazià, reis de Judà, i aquelles que ell havia santi cat, i tot l’or que fou trobat en els tresors de la casa de Jahveh i de la casa del rei, i ho envià a Hazael, rei d’Aram, i es retirà de Jerusalem.
19 I la resta dels fets de Joaix, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà? 20 I els seus servents s’aixecaren, i feren una conspiració, i mataren Joaix a Betmil·ló, a la baixada de Sil·là.
21 I el colpiren els seus servents Jozacar,  ll de Ximat, i Jozabad,  ll de Xomer, i morí. I fou sepultat amb els seus pares a la ciutat de David. I el seu  ll Amasies regnà al seu lloc.
13
L’any vint-i-tres de Joaix,  ll
d’Ahazià, rei de Judà, Joahaz,  ll de Jehú, començà a regnar sobre Israel a Samaria: i regnà disset anys. 2 I féu el mal als ulls de Jahveh, i anà darrere els pecats de Jeroboam,
441


   447   448   449   450   451