Page 451 - Biblia Català TBS
P. 451

24 I Hazael, rei d’Aram, morí. I el seu ll Benadad regnà al seu lloc.
25 I Jehoaix, ll de Joahaz, recuperà les ciutats de la mà de Benadad, ll d’Hazael, que ell havia pres de la mà de Joahaz, el seu pare, a la guerra. Jehoaix el colpejà tres vegades, i recuperà les ciutats d’Israel.
14L’any segon de Jehoaix, ll de Joahaz, rei d’Israel, començà a regnar Amasies, ll de Joaix, rei
de Judà.
2 Tenia vint-i-cinc anys quan co- mençà a regnar, i regnà vint-i-nou anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Jehoadan, de Jerusalem.
3 I féu allò que era recte als ulls de Jahveh, però no com el seu pare David, sinó que ho féu tot com Joaix el seu pare havia fet.
4 Tanmateix, ells no suprimiren els llocs alts, perquè el poble encara oferia sacri cis i cremava encens als llocs alts.
5 I s’esdevingué, quan el regne fou ferm en la seva mà, que féu matar els seus servents, els qui havien assassi- nat el rei, el seu pare;
6 però no féu matar els lls dels assassins, tal com està escrit en el llibre de la Llei de Moisès, on Jahveh manà, dient: No matareu els pares a causa dels lls, ni matareu els lls a causa dels pares: cadascú morirà pel seu propi pecat.
7 Ell en vencé deu mil d’Edom a la vall de la Sal, i conquerí Sela durant la guerra, i l’anomenà Jocteel ns avui dia.
8 Llavors Amasies envià missatgers a Jehoaix, ll de Joahaz, ll de Jehú, rei d’Israel, dient: Vine, veiem-nos les cares!
9 I Jehoaix, rei d’Israel, envià a dir a Amasies, rei de Judà: El card que hi ha al Líban envià a dir al cedre que hi ha al Líban: Dóna la teva lla
2 Reis 13, 14
al meu ll per muller; i una bèstia salvatge que era al Líban passà, i trepitjà el card.
10 Certament has vençut Edom, i el teu cor t’ha ensuperbit. Glorieja’t, però resta a casa teva. ¿I per quina raó t’hauries d’embolicar amb el mal, i caure tu, i Judà amb tu?
11 Però Amasies no volgué escoltar, i Jehoaix, rei d’Israel, pujà; i ell i Amasies, rei de Judà, es veieren les cares a Betxèmeix, que pertany a Judà.
12 I Judà fou derrotat davant Israel, i cadascú fugí a la seva tenda.
13 I Jehoaix, rei d’Israel, agafà Amasies, rei de Judà, ll de Joaix, ll d’Ahazià, a Betxèmeix; i vingué a Jerusalem, i obrí una bretxa de quatre-centes colzades a la muralla de Jerusalem, des del portal d’Efraïm ns al portal de l’Angle.
14 I agafà tot l’or i la plata, i tots els objectes que es trobaven a la casa de Jahveh i en els tresors de la casa del rei, i també capturà ostatges, i tornà a Samaria.
15 I el restant dels fets de Jehoaix, el que ell féu, i el seu poder, i com lluità contra Amasies, rei de Judà, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
16 I Jehoaix s’adormí amb el seus pares, i fou sepultat a Samaria amb els reis d’Israel. I el seu ll Jeroboam regnà al seu lloc.
17 I Amasies, ll de Joaix, rei de Judà, visqué encara quinze anys després de la mort de Jehoaix, ll de Joahaz, rei d’Israel.
18 I la resta dels fets d’Amasies, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
19 I feren una conspiració contra ell a Jerusalem, i fugí a Laquix; però el perseguiren ns a Laquix, i allà el mataren.
13:25 2Re 13:18, 19 14:1-6 2Cr 25:1-4 14:5 2Re 12:20 14:6 Dt 24:16; Ez 18:4
443


   449   450   451   452   453