Page 453 - Biblia Català TBS
P. 453

15 I la resta dels fets de Xal·lum, i la seva conspiració que féu, heus aquí, estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel.
16 Llavors Menahem colpí Tifsah i tots els que hi havia dins, i les seves fronteres des de Tirsà, perquè no li havien obert els portals; i els colpí, i esventrà totes les seves dones emba- rassades.
17 I l’any trenta-nou d’Azarià, rei de Judà, començà a regnar Menahem, ll de Gadí, sobre Israel: regnà deu anys a Samaria.
18 I féu el mal als ulls de Jahveh: no s’apartà en tots els seus dies dels pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que havia fet pecar Israel.
19 Pul, rei d’Assíria, vingué contra el país, i Menahem donà a Pul mil talents de plata, perquè l’ajudés a afermar el regne en la seva mà.
20 I Menahem tragué aquesta plata d’Israel, de tots els homes podero- sos acabalats, per donar-la al rei d’Assíria, a raó de cinquanta xè- quels de plata cadascú d’ells; i el rei d’Assíria se’n tornà, i no s’estigué allà al país.
21 I la resta dels fets de Menahem, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
22 I Menahem s’adormí amb els seus pares. I el seu ll Pecahià regnà al seu lloc.
23 I l’any cinquantè d’Azarià, rei de Judà, Pecahià, ll de Menahem, començà a regnar sobre Israel a Samaria: regnà dos anys.
24 I féu el mal als ulls de Jahveh, no s’apartà dels pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que havia fet pecar Israel. 25 I el seu capità Pècah, ll de Remaliahu, conspirà contra ell, i el colpí a Samaria, a la ciutadella de la casa del rei, amb Argob i Arié, i tenia amb ell cinquanta homes dels
15:29 Is 9:1 15:32 2Cr 27:1, 2
2 Reis 15
 lls de Galaad; i el matà, i regnà al seu lloc.
26 I la resta dels fets de Pecahià, i tot el que féu, heus aquí, estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel.
27 I l’any cinquanta-dosè d’Azarià, rei de Judà, Pècah, ll de Remaliahu, començà a regnar sobre Israel a Samaria: regnà vint anys.
28 I féu el mal als ulls de Jahveh, no s’apartà dels pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que havia fet pecar Israel. 29 En els dies de Pècah, rei d’Israel, vingué Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, i conquerí Ion i Abel-Betmaacà i Jenóah i Quèdeix i Hassor i Galaad i Galilea, tot el territori de Neftalí, i els deportà a Assíria.
30 I Oixea, ll d’Elà, féu una conspi- ració contra Pècah, ll de Remaliahu, i el colpí i el matà, i es proclamà rei en lloc seu l’any vint de Jotam, ll d’Ozies.
31 I la resta dels fets de Pècah, i tot el que féu, heus aquí, estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel.
32 I l’any segon de Pècah, ll de Remaliahu, rei d’Israel, començà a regnar Jotam, ll d’Ozies, rei de Judà.
33 Tenia vint-i-cinc anys quan co- mençà a regnar, i regnà setze anys a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Jeruixà, lla de Sadoc.
34 I féu el que era recte als ulls de Jahveh, segons tot el que el seu pare Ozies havia fet.
35 Tanmateix, no suprimí els llocs alts: el poble encara oferia sacri cis i cremava encens als llocs alts; ell construí la porta superior de la casa de Jahveh.
36 I la resta dels fets de Jotam, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
445


   451   452   453   454   455