Page 450 - Biblia Català TBS
P. 450

2 Reis 13
 ll de Nebat, que féu pecar Israel: no se n’apartà.
3 I la ira de Jahveh s’encengué contra Israel, i els lliurà a la mà d’Hazael, rei d’Aram, i a la mà de Benadad, ll d’Hazael, tots els dies.
4 I Joahaz suplicà davant de Jahveh, i Jahveh l’escoltà, perquè veié l’opressió d’Israel, perquè el rei d’Aram els oprimia.
5 I Jahveh donà un alliberador a Israel, i sortiren de sota la mà d’Aram; i els lls d’Israel habitaren a les seves tendes com abans;
6 tanmateix, no s’apartaren dels pe- cats de la casa de Jeroboam, que havia fet pecar Israel: continuaren caminant en ells, i l’Aixerà també es mantingué dret a Samaria.
7 Perquè a Joahaz no li havia dei- xat poble, llevat de cinquanta cava- llers i deu carros, i deu mil homes d’infanteria; perquè el rei d’Aram els havia destruït, i els havia deixat com la pols que hom trepitja.
8 I el restant dels fets de Joahaz, i tot el que féu, i el seu poder, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
9 I Joahaz s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a Samaria. I el seu ll Jehoaix regnà al seu lloc.
10 I l’any trenta-set de Joaix, rei de Judà, Jehoaix, ll de Joahaz, regnà sobre Israel a Samaria: i regnà setze anys.
11 I féu el mal als ulls de Jahveh, no s’apartà de tots els pecats de Jeroboam, ll de Nebat, que féu pecar Israel, sinó que continuà en ells.
12 I el restant dels fets de Jehoaix, i tot el que féu, i la seva força amb què lluità contra Amasies, rei de Judà, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis d’Israel?
13 I Jehoaix s’adormí amb els seus pares, i Jeroboam s’assegué al seu
13:3 2Re 8:12 13:14 2Re 2:12 442
tron; i Jehoaix fou sepultat a Samaria amb els reis d’Israel.
14 I Eliseu caigué malalt de la malal- tia que el portà a la mort. I Jehoaix, rei d’Israel, baixà a visitar-lo, i plorà davant d’ell, i digué: Pare meu, pare meu, el carro d’Israel i els seus cava- llers!
15 I Eliseu li digué: Pren un arc i et- xes. I ell va prendre un arc i etxes. 16 I digué al rei d’Israel: Posa la teva mà sobre l’arc. I ell hi posà la seva mà. I Eliseu posà les seves mans sobre les mans del rei,
17 i digué: Obre la nestra cap a l’est. I la va obrir. I Eliseu digué: Dispara. I disparà. I digué: La etxa de salvació de part de Jahveh, i la etxa de salvació contra Aram! I tu colpiràs Aram, a Afec, ns a consu- mir-lo.
18 I digué: Pren les etxes. I les va prendre. I digué al rei d’Israel: Colpeja el terra. I colpejà tres vega- des, i s’aturà.
19 I l’home de Déu s’enfadà amb ell, i digué: Si haguessis colpejat cinc o sis vegades, hauries colpejat Aram ns a consumir-lo. Ara, però, colpe- jaràs Aram només tres vegades.
20 I Eliseu morí, i fou sepultat. Llavors els escamots de Moab envaï- en la terra a l’entrada de l’any.
21 I s’esdevingué que, mentre sepul- taven un home, heus aquí, veieren un escamot i llançaren l’home al sepulcre d’Eliseu: i l’home va i toca els ossos d’Eliseu, i reviu, i s’aixeca sobre els seus peus.
22 I Hazael, rei d’Aram, oprimí Israel tots els dies de Joahaz.
23 Però Jahveh tingué misericòrdia i tingué compassió d’ells, i es girà al seu favor, per causa del seu pacte amb Abraham, Isaac i Jacob, i no volgué destruir-los, i no els llançà de la seva presència encara.


   448   449   450   451   452