Page 448 - Biblia Català TBS
P. 448

2 Reis 11, 12
alacasadeJahveh,ielsmostràel  ll del rei.
5 I els manà, dient: Això és el que fareu: un terç de vosaltres, el que entra el dissabte, vetllarà per la cus- tòdia de la casa del rei;
6 iunterç,alportaldeSur,iun terç, al portal de darrere dels guar- des, i vetllareu per la custòdia de la casa alternativament.
7 I dues parts de vosaltres, tots els que surten el dissabte, ells vetllaran per la custòdia de la casa de Jahveh entorn del rei.
8 I encerclareu el rei, cadascú amb les seves armes a la mà, i si algú vol travessar els rengles, mateu-lo. Vosaltres, doncs, sereu amb el rei quan surti i quan entri.
9 I els caps dels centenars feren d’acord amb tot el que el sacerdot Jehoiadà havia manat, i cadascú agafà els seus homes, els qui entraven el dis- sabte, amb els qui sortien el dissabte, i vingueren al sacerdot Jehoiadà.
10 I el sacerdot donà als capitans dels centenars les llances i els escuts del rei David, que eren a la casa de Jahveh.
11 I els guardes s’arrenglaren, ca- dascú amb les armes a la mà, des del costat dret de la casa  ns al costat es- querre de la casa, vora l’altar i vora la casa, al voltant del rei.
12 I Jehoiadà féu sortir el  ll del rei, i li posà la diadema i el testimoni, i el proclamaren rei i el van ungir; i aplaudiren, dient: Visca el rei!
13 I Atalia escoltà la cridòria de la guàrdia i del poble que corria, i vin- gué al poble, a la casa de Jahveh;
14 i mirà, i heus aquí, el rei era dret vora la columna, segons el costum, i els prínceps i els trompeters al cos- tat del rei, i tot el poble de la terra s’alegrava i tocava les trompetes. I Atalia s’esquinçà els vestits, i va cridar: Conspiració, conspiració!
12:4 Ex 30:11-16 440
15 I el sacerdot Jehoiadà donà l’ordre als capitans dels centenars, els o cials de l’exèrcit, i els digué: Traieu-la fora de la casa, d’entre els rengles de la guàrdia, i el qui la segueixi, mateu-lo amb l’espasa. Perquè el sacerdot havia dit: No la mateu dins de la casa de Jahveh.
16 I la van agafar; i ella entrà a la casa del rei pel camí de l’entrada dels cavalls, i allà la mataren.
17 I Jehoiadà féu un pacte entre Jahveh i el rei i el poble, per ser el poble de Jahveh; i també entre el rei i el poble.
18 I tot el poble de la terra vingueren a la casa de Baal, i la van enderrocar. Esmicolaren completament els seus altars i les seves imatges, i feren morir Mattan, el sacerdot de Baal, davant dels altars. I el sacerdot posà vigilants sobre la casa de Jahveh.
19 I prengué els caps dels centenars i dels quereteus i de la guàrdia, i tot el poble de la terra, i baixaren el rei des de la casa de Jahveh, i vingueren a la casa del rei pel camí del portal de la guàrdia, i Joaix va seure al tron dels reis.
20 I tot el poble de la terra s’alegrà, i la ciutat restà tranquil·la, després que mataren Atalia amb l’espasa a la casa del rei.
21 Joaix tenia set anys quan comen- çà a regnar.
12
L’any setè de Jehú començà a
regnar Joaix, i regnà quaranta anys a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Sibià, de Beerxeba.
2 I Joaix féu el que era recte als ulls de Jahveh tots els seus dies en què el sacerdot Jehoiadà el dirigí.
3 Tanmateix, no suprimí els llocs alts: el poble encara oferia sacri cis i cremava encens als llocs alts.
4 I Joaix digué als sacerdots: Tots els diners de les coses santi cades que es porten a la casa de Jahveh, els


   446   447   448   449   450