Page 457 - Biblia Català TBS
P. 457

39 sinó que temereu Jahveh, el vos- tre Déu, i ell us alliberarà de la mà de tots els vostres enemics.
40 Però ells no obeïren, sinó que actuaren segons llurs antics costums. 41 I aquelles nacions eren temoro- ses de Jahveh i alhora servien llurs escultures, també els seus lls i els lls dels seus lls: com actuaven els seus pares així actuen ells ns al dia d’avui.
2 Reis 17, 18
10 i la conqueriren al cap de tres anys. L’any sisè d’Ezequies, que era l’any novè d’Oixea, rei d’Israel, Samaria fou conquerida.
11 I el rei d’Assíria deportà Israel a Assíria, i els féu habitar a Halah, i vora l’Habor, riu de Gozan, i a les ciutats de Mèdia:
12 perquè no volgueren obeir la veu de Jahveh, llur Déu, i transgredi- ren el seu pacte, tot el que decretà Moisès, servent de Jahveh: però no volgueren obeir, i no ho van fer.
13 I l’any catorzè del rei Ezequies, Sennaquerib, rei d’Assíria, pujà con- tra totes les ciutats emmurallades de Judà, i les conquerí.
14 I Ezequies, rei de Judà, envià a dir al rei d’Assíria, a Laquix: He transgredit. Allunya’t de mi, em sot- metré a tot allò que m’imposis. I el rei d’Assíria imposà a Ezequies, rei de Judà, tres cents talents de plata i trenta talents d’or.
15 I Ezequies li donà tota la plata que es trobava a la casa de Jahveh i als tresors de la casa del rei.
16 En aquell temps Ezequies des- mantellà les portes del temple de Jahveh i els muntants que Ezequies, rei de Judà, havia recobert d’or, i ho lliurà al rei d’Assíria.
17 I el rei d’Assíria envià el Tartan i el Rab-saris i el Rab-xaqué des de Laquix al rei Ezequies, amb un gran exèrcit, contra Jerusalem. I pujaren i entraren a Jerusalem. I pujaren i en- traren, i es posaren vora el conducte de la bassa de dalt, que hi ha pel camí del camp del Rentador.
18 I cridaren el rei, i sortiren a trobar- los Eliaquim, ll d’Hilquiahu, que era sobre la casa, i Xebnà, l’escriba, i Joah, ll d’Assaf, el cronista.
19 I el Rab-xaqué els digué: Digueu, doncs, a Ezequies: Això diu el gran rei, el rei d’Assíria: ¿Quina con ança és aquesta en què con es?
18
que començà a regnar Ezequies, ll d’Acaz, rei de Judà.
2 Tenia vint-i-cinc anys quan co- mençà a regnar, i regnà vint-i-nou anys a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Abí, lla de Zecarià.
3 I féu el que era recte als ulls de Jahveh, segons tot el que havia fet el seu pare David.
4 Ezequies tragué els llocs alts, i es- micolà els monuments, i tallà l’Aixerà, i trossejà la serp de bronze que Moisès havia fet, perquè en aquells dies els lls d’Israel li cremaven encens, i l’anomenà Nehuixtan.
5 En Jahveh, el Déu d’Israel, ell con à. I després d’ell no n’hi hagué cap com ell entre tots els reis de Judà, ni tampoc abans que ell.
6 I s’adherí a Jahveh, no s’apartà de darrere d’ell i guardà els seus mana- ments, que Jahveh havia manat a Moisès.
7 I Jahveh fou amb ell: reeixia en tot el que emprenia. I es rebel·là contra el rei d’Assíria, i no el serví. 8 Vencé els listeus ns a Gaza i les seves fronteres, des de la torre de vigilància ns a la ciutat forti cada.
9 I s’esdevingué, l’any quart del rei Ezequies, que era l’any setè d’Oixea, ll d’Elà, rei d’Israel, que Salmanas- sar, rei d’Assíria, pujà contra Samaria, i l’assetjà,
I s’esdevingué, l’any tercer
d’Oixea, ll d’Elà, rei d’Israel,
18:1 2Cr 29:1 18:4 traduït: un tros de bronze; Nm 21:9 18:9 2Re 17:3 18:17 traduït: ajundant de camp 18:17-19:37 Is 36:2-37:38
449


   455   456   457   458   459