Page 461 - Biblia Català TBS
P. 461

7 I Isaïes digué: Porteu una massa de  gues. I la portaren, i l’aplicaren sobre l’úlcera, i ell visqué.
8 I Ezequies digué a Isaïes: ¿Quin és el senyal que Jahveh em guarirà, i que pujaré al tercer dia a la casa de Jahveh?
9 I Isaïes digué: Aquest serà el senyal de Jahveh per a tu, que Jahveh farà això que ha dit: ¿Vols que faci avan- çar l’ombra deu graons, o que la faci retrocedir deu graons?
10 I Ezequies digué: És fàcil que l’ombra avanci deu graons. No, que l’ombra retrocedeixi deu graons.
11 I el profeta Isaïes invocà Jahveh, i féu endarrerir l’ombra dels graons que havia baixat en el marcador solar d’Acaz deu graons.
12 En aquell temps Berodac Baladan,  ll de Baladan, rei de Babilònia, envià cartes i un present a Ezequies, perquè havia escoltat que Ezequies havia estat malalt.
13 I Ezequies els atengué, i els mos- trà tota la casa del seu tresor, la plata i l’or i els aromes, i l’oli bo, i el seu arsenal, i tot el que es trobava als seus tresors; no hi hagué res a casa seva, ni en tot el seu domini que Ezequies no els mostrés.
14 I el profeta Isaïes vingué al rei Ezequies, i li digué: Què t’han dit aquests homes, i d’on t’han vingut? I Ezequies digué: Han vingut a mi d’una terra llunyana, de Babilònia. 15 I digué: Què van veure a casa teva? I Ezequies digué: Van veure totelquehihaacasameva,nohi hagué res dels meus tresors que no els mostrés.
16 I Isaïes digué a Ezequies: Escolta la paraula de Jahveh:
17 Heus aquí, vénen dies, que tot el que hi ha a casa teva, i que els teus pares han atresorat  ns al dia d’avui,
2 Reis 20, 21
serà portat a Babilònia; no deixaran res, diu Jahveh.
18 I dels teus  lls, que sortiran de tu, que tu engendraràs, en prendran, i seran eunucs al palau del rei de Babilònia.
19 I Ezequies digué a Isaïes: Bona és la paraula de Jahveh que has parlat. I ell digué: ¿No hi haurà almenys pau i seguretat en els meus dies?
20 I la resta dels fets d’Ezequies, i tot el seu poder, i com féu la bassa i el conducte, i portà l’aigua a la ciutat, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà? 21 I Ezequies s’adormí amb els seus pares. I el seu  ll Manassès regnà al seu lloc.
21Manassès tenia dotze anys quan començà a regnar, i regnà cinquanta-cinc anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare
era Hefsibah.
2 I féu el mal als ulls de Jahveh, segons totes les abominacions de les nacions que Jahveh havia expulsat de davant dels  lls d’Israel.
3 I reconstruí els llocs alts que el seu pare Ezequies havia destruït, i edi cà altars a Baal, i féu un Aixerà, com ho havia fet Acab, rei d’Israel; i es prosternà davant tot l’estol dels cels, i els serví.
4 I edi cà altars dins la casa de Jahveh, de la qual Jahveh havia dit: A Jerusalem posaré el meu Nom.
5 I edi cà altars per a tot l’estol dels cels en els dos atris de la casa de Jahveh. 6Iféupassarelseu llpelfoc,i practicà la vidència i l’endevinació, i establí nigromàntics i endevins: multiplicà de fer el mal als ulls de Jahveh per provocar-lo a ira.
7 I posà l’estàtua que havia fet d’Aixerà en aquella casa de la qual Jahveh digué a David i al seu
20:10 Js 10:13 20:17 2Re 24:11-13 21:1-9 2Cr 33:1-9 21:2 Jr 15:4 21:3 1Re 16:32 21:4 2Sa 7:13 21:5 Jr 32:34 21:6 2Re 16:3; Dt 18:10
453


   459   460   461   462   463