Page 463 - Biblia Català TBS
P. 463

tari Xafan,  ll d’Assaliahu,  ll de Meixul·lam, a la casa de Jahveh, dient:
4 Vés a trobar el gran sacerdot Hilquià, i que faci el recompte dels diners que s’han ingressat a la casa de Jahveh, que els guardians del llindar han recollit del poble,
5 i que siguin lliurats a la mà dels que fan l’obra, dels que estan encar- regats de la casa de Jahveh, a   que aquests els lliurin als que fan l’obra a la casa de Jahveh, als que reparen els esvorancs de la casa:
6 els fusters i els constructors i els que reparen les esquerdes, i per comprar fusta i pedres tallades per reparar la casa.
7 I que no se’ls demani comptes dels diners lliurats a les mans, per- què ho fan amb  delitat.
8 I el gran sacerdot Hilquià digué al secretari Xafan: He trobat el llibre de la Llei a la casa de Jahveh. I Hilquià donà el llibre a Xafan, i el va llegir. 9 I el secretari Xafan vingué al rei, i n’informà el rei, i digué: Els teus servents han aplegat els diners que s’han trobat a la casa, i els han lliu- rat a la mà dels que fan la feina, els encarregats de la casa de Jahveh.
10 I el secretari Xafan informà el rei, dient: El sacerdot Hilquià m’ha donat un llibre. I Xafan el llegí da- vant del rei.
11 I s’esdevingué, quan el rei escoltà les paraules del llibre de la Llei, que s’esquinçà els vestits.
12 I el rei manà al sacerdot Hilquià, i a Ahicam,  ll de Xafan, i a Acbor,  ll de Micaià, i al secretari Xafan, i a Assaià, servent del rei, dient:
13 Aneu a consultar Jahveh per mi i pel poble i per tot Judà, referent a les paraules d’aquest llibre que s’ha trobat, perquè gran és el furor de Jahveh que s’ha encès contra nosaltres, perquè els nostres pares no escoltaren les paraules d’aquest
22:8 Dt 31:24 23:2 2Re 22:8
2 Reis 22, 23
llibre per fer d’acord amb tot el que fou escrit per a nosaltres.
14 I Hilquià, el sacerdot, i Ahicam i Acbor i Xafan i Assaià anaren a la profetessa Huldà, muller de Xal·lum,  ll de Ticvà,  ll d’Harhàs, que tenia cura dels vestits, i habitava a Jerusalem, al segon barri, i parla- ren amb ella.
15 I ella els digué: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Digueu a l’home que us ha enviat a mi:
16 Així diu Jahveh: Heus aquí, jo portaré mal sobre aquest lloc i sobre els seus habitants, segons totes les paraules del llibre que el rei de Judà ha llegit;
17 perquè m’han deixat, i han fet pujar encens a altres déus per provocar-me a ira amb totes les obres de llurs mans, i el meu furor s’ha encès contra aquest lloc, i no s’apagarà.
18 IdireualreideJudàqueusha enviat per consultar Jahveh: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel, referent a les paraules que has escoltat:
19 Com que el teu cor s’ha commo- gut i t’has humiliat davant Jahveh, en escoltar el que he parlat contra aquest lloc i contra els seus habi- tants, que havien de ser objecte de desolació i maledicció, i has esquin- çat els teus vestits i has plorat davant meu, jo també t’he escoltat –declara- ció de Jahveh.
20 Per això, heus aquí, jo et recolliré amb els teus pares, i seràs recollit al teu sepulcre en pau, i els teus ulls no veuran cap dels mals que jo portaré sobre aquest lloc. I portaren la res- posta al rei.
23
I el rei envià una convocatò-
ria, i s’aplegaren a ell tots els ancians de Judà i de Jerusalem.
2 I el rei pujà a la casa de Jahveh, i amb ell tots els homes de Judà i tots els habitants de Jerusalem, i els
455


   461   462   463   464   465