Page 466 - Biblia Català TBS
P. 466

2 Reis 23, 24
país, cadascú segons la taxació de la seva hisenda, per donar-ho al faraó Necó.
36 Joiaquim tenia vint-i-cinc anys quan començà a regnar, i regnà onze anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Zebudà,  lla de Pedaià, de Rumà.
37 I féu el mal als ulls de Jahveh, segons tot el que havien fet els seus pares.
mare era Nehuixtà,  lla d’Elnatan, de Jerusalem.
9 I féu el mal als ulls de Jahveh, se- gons tot el que havia fet el seu pare.
10 En aquell temps, els servents de Nabucodonosor, rei de Babilònia, pujaren a Jerusalem, i la ciutat fou assetjada.
11 I Nabucodonosor, rei de Babilò- nia, vingué contra la ciutat, mentre els seus servents l’assetjaven.
12 I Joiaquín, rei de Judà, sortí per rendir-se al rei de Babilònia, ell i la seva mare i els seus servents i els seus capitans i els seus funcionaris; i el rei de Babilònia el capturà l’any vuitè del seu regnat.
13 I Nabucodonosor s’endugué tots els tresors de la casa de Jahveh i els tresors de la casa del rei, i féu trossos els objectes d’or que Salomó, rei d’Israel, havia fet per al temple de Jahveh, com Jahveh havia dit.
14 I deportà tot Jerusalem, i tots els prínceps, i tots els homes importants, deu mil captius, i tots els artesans i els ferrers; només hi restaren els pobres del poble de la terra.
15 I deportà Joiaquín a Babilònia; i també deportà de Jerusalem a Babilònia la mare del rei i les mu- llers del rei, i els seus funcionaris, i els notables del país.
16 I el rei de Babilònia portà captius a Babilònia tots els homes impor- tants, set mil, i els artesans i els ferrers, un miler; tots els que eren forts i aptes per a la guerra.
17 I, al seu lloc, el rei de Babilònia proclamà rei Matanià, el seu oncle, i li canvià el nom pel de Sedecies.
18 Sedecies tenia vint-i-un anys quan començà a regnar, i regnà onze anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Hamutal,  lla d’Irmeià, de Libnà.
19 I féu el mal als ulls de Jahveh, segons tot el que Joiaquim havia fet.
24
Babilònia, i Joiaquim esdevingué el seu servent tres anys; però després es revoltà, i es rebel·là contra ell.
2 I Jahveh envià contra ell escamots de caldeus, i escamots d’arameus, i escamots de moabites, i escamots d’ammonites, i els envià contra Judà per destruir-lo, segons la paraula que Jahveh havia anunciat per mitjà dels seus servents els profetes.
3 Certament, això vingué contra Judà per ordre de Jahveh, per apar- tar-los de la seva presència a causa dels pecats de Manassès, segons tot el que havia fet,
4 i també a causa de la sang inno- cent que havia vessat,  ns a omplir Jerusalem de sang innocent: i Jahveh no volgué perdonar.
5 I la resta dels fets de Joiaquim, i tot el que féu, ¿no estan escrits en el llibre de les Cròniques dels reis de Judà?
6 I Joiaquim s’adormí amb els seus pares. I el seu  ll Joiaquín regnà al seu lloc.
7 I el rei d’Egipte no tornà a sortir més de la seva terra, perquè el rei de Babilòniahaviaconquerittotelque havia estat del rei d’Egipte, des del torrent d’Egipte  ns al riu Eufrates.
8 Joiaquín tenia divuit anys quan començà a regnar, i regnà tres mesos a Jerusalem. I el nom de la seva
En els seus dies, pujà
Nabucodonosor, rei de
24:1 2Cr 36:5; Jr 25:1 24:3 2Re 23:26 24:7 Jr 46:2 24:13 2Re 20:17 458


   464   465   466   467   468