Page 468 - Biblia Català TBS
P. 468

2 Reis 25
20 I Nebuzaradan, cap de la guàr- dia, els agafà i els portà al rei de Babilònia, a Riblà;
21 i el rei de Babilònia els colpí, i els matà a Riblà, a la terra d’Hamat; i deportà Judà lluny del seu propi país.
22 I referent al poble que va ro- mandre a la terra de Judà, que Nabucodonosor rei de Babilònia hi havia deixat: nomenà governador sobre ells Guedalià,  ll d’Ahicam,  ll de Xafan.
23 I tots els capitans de la tropa s’assabentaren, ells i els seus homes, que el rei de Babilònia havia nome- nat Guedalià governador, i vingue- ren a Guedalià, a Mispà: Ixmael,  ll de Netanià, i Johanan,  ll de Caréah, i Seraià,  ll de Tanhúmet, el netofatita, i Jaazanià,  ll del maa- catita, ells i els seus homes.
24 I Guedalià jurà a ells i als seus homes, i els digué: No tingueu por de ser els servents dels caldeus; habiteu a la terra i serviu el rei de Babilònia, i us anirà bé.
25 I s’esdevingué, el mes setè, que vingué Ixmael,  ll de Netanià,  ll d’Elixamà, del llinatge reial, i deu homes amb ell, i colpiren Guedalià, i morí amb els jueus i els caldeus que eren amb ell a Mispà.
26 I tot el poble, del petit  ns al gran, i els capitans de les tropes, s’aixeca- ren i marxaren a Egipte, perquè te- nien por de la presència dels caldeus.
27 I s’esdevingué, l’any trenta-set de la deportació de Joiaquín, rei de Judà, el mes dotzè, el vint-i-setè dia del mes, que Evil-Merodac, rei de Babilònia, l’any primer del seu reg- nat, aixecà el cap de Joiaquín, rei de Judà, de la casa de la presó;
28 i li parlà amablement, i posà el seu tron per sobre el tron dels reis que eren amb ell a Babilònia;
29 i li canvià els seus vestits de pre- soner, i menjà pa a la seva presència contínuament, tots els dies de la seva vida.
30 I la seva manutenció, una manu- tenció perpètua, li era donada pel rei, dia a dia, tots els dies de la seva vida.
460


   466   467   468   469   470