Page 470 - Biblia Català TBS
P. 470

1 Cròniques 1, 2
38 I els lls de Seïr: Lotan i Xobal i Sibon i Anà i Dixon i Ésser i Dixan. 39 I els lls de Lotan: Horí i Omam; i la germana de Lotan era Timnà.
40 Els lls de Xobal: Alian i Manàhat i Ebal, Xefí i Onam. I els lls de Sibon: Aià i Anà.
41 Els lls d’Anà: Dixon. I els lls de Dixon: Hamran, i Eixban, i Itran i Queran.
42 Els lls d’Ésser: Bilhan, i Zaavan, i Jaacan. Els lls de Dixan: Us i Aran.
43 I aquests foren els reis que reg- naren a la terra d’Edom, abans que regnés cap rei sobre els lls d’Israel: Bela, ll de Beor, i el nom de la seva ciutat era Dinhaba.
44 I Bela morí, i en el seu lloc regnà Jobab, ll de Zèrah de Bosrà.
45 I Jobab morí, i en el seu lloc regnà Huixam, de la terra de Teman. 46 I Huixam morí, i en el seu lloc regnà Adad, ll de Bedad, que derro- tà Madian al camp de Moab; i el nom de la seva ciutat era Avit.
47 I Adad morí, i en el seu lloc regnà Samlà, de Masrecà.
48 I Samlà morí, i en el seu lloc regnà Xaül, de Rehobot del riu.
49 I Xaül morí, i en el seu lloc regnà Baal-Hanan, ll d’Acbor.
50 I Baal-Hanan morí i en el seu lloc regnà Adad; i el nom de la seva ciu- tateraPaú,ielnomdelasevamu- ller era Mehetabel, lla de Matred, lla de Mezahab.
51 I Adad morí. I els cabdills d’Edom foren: el cabdill Timnà, el cabdill Alvà, el cabdill Jetet,
52 el cabdill Oholibamà, el cabdill Elà, el cabdill Pinon,
53 el cabdill Quenaz, el cabdill Teman, el cabdill Mibsar,
54 el cabdill Magdiel, el cabdill Iram. Aquests foren els cabdills d’Edom.
2Aquests foren els lls d’Israel: Rubèn, Simeó, Leví i Judà, Issacar i Zabuló,
2 Dan, Josep i Benjamí, Neftalí, Gad i Aser.
3 Els lls de Judà: Er i Onan i Xelà. Els tres li nasqueren de la lla de Xua, la cananea. I Er, primogènit de Judà, fou dolent als ulls de Jahveh, i el féu morir.
4 I Tamar, la seva nora, li infantà Farés i Zarà. Tots els lls de Judà eren cinc.
5 Els lls de Farés: Esrom i Hamul. 6 Iels lldeZarà:ZimríiEtani Eman i Calcol i Dera; tots ells: cinc. 7 I el ll de Carmí fou Acar, que pertorbà Israel, perquè transgredí en l’anatema.
8 I el ll d’Etan fou Azarià.
9 I els lls d’Esrom, que li nasque- ren: Jerahmeel i Ram i Calubai.
10 I Ram engendrà Aminadab; i Aminadab engendrà Naasson, prín- cep dels lls de Judà;
11 i Naasson engendrà Salmon; i Salmon engendrà Booz;
12 i Booz engendrà Obed; i Obed engendrà Jessè;
13 i Jessè engendrà el seu primo- gènit Eliab, i Abinadab, el segon, i Ximà, el tercer;
14 Netanel, el quart; Radai, el cinquè; 15 Óssem, el sisè; David, el setè:
16 i les seves germanes foren Seruià i Abigail. I els lls de Seruià foren Abisai i Joab i Assahel, tres.
17 I Abigail infantà Amassà; i el pare d’Amassà fou Jetró, l’ismaelita.
18 I Caleb, ll d’Esrom, engendrà Jeriot, de la seva dona Azubà. I els lls d’ella foren Jèixer i Xobab i Ardon.
19 I morí Azubà, i Caleb prengué per muller Efrata, i li infantà Hur.
20 I Hur engendrà Urí; i Urí engen- drà Bessalel.
21 I després Esrom s’atansà a la lla de Maquir, pare de Galaad, i la pren- gué per muller quan ell tenia seixan- ta anys, la qual li infantà Segub.
1:43 Gn 36:31 2:1 Gn 29:32 2:5-15 Rt 4:18-22; Mt 1:3-6 2:7 Js 7 2.16 2Sa 2:18 2:20 Ex 31:2 462


   468   469   470   471   472