Page 471 - Biblia Català TBS
P. 471

22 I Segub engendrà Jaïr, que tin- gué vint-i-tres ciutats en la terra de Galaad.
23 I Gueixur i Aram els prengueren les viles de Jaïr, amb Quenat i les seves rodalies, seixanta ciutats. Tots aquests eren lls de Maquir, pare de Galaad.
24 I després de la mort d’Esrom a Caleb-Efrata, la dóna d’Esrom, Abià, li infantà Aixhur, el pare de Tecoa.
25 I els lls de Jerahmeel, primogè- nit d’Esrom, foren Ram, el primogè- nit, i Bunà i Oren i Óssem i Ahià.
26 I Jerahmeel tingué una altra mu- ller, anomenada Atarà; ella fou la mare d’Onam.
27 I els lls de Ram, primogènit de Jerahmeel, foren Maas i Jamín i Équer.
28 I els lls d’Onam foren Xammai i Jadà; i els lls de Xammai foren Nadab i Abixur.
29 I el nom de la dona d’Abixur era Abihail, i li infantà Ahban i Molid. 30 I els lls de Nadab: Sèled i Apaim. I Sèled morí sense lls.
31 I els lls d’Apaim: Ixí; i els lls d’Ixí: Xeixan; i els lls de Xeixan: Ahlai.
32 I els lls de Jadà, germà de Xammai: Jèter i Jonatan. I Jèter morí sense lls.
33 I els lls de Jonatan: Pèlet i Zazà. Aquests foren els lls de Jerahmeel.
34 I Xeixan no tingué lls, sinó - lles. I Xeixan tenia un servent egipci anomenat Jarhà;
35 i Xeixan donà la seva lla per muller a Jarhà, el seu servent, i li infantà Atai.
36 I Atai engendrà Natan; i Natan engendrà Zabad;
37 i Zabad engendrà E al; i E al engendrà Obed;
38 i Obed engendrà Jehú; i Jehú engendrà Azarià;
2:52 o, Hatsi-Hammenuhot 2:54 o, Hatsi-Manahiti
1 Cròniques 2
39 i Azarià engendrà Heles; i Heles engendrà Elassà;
40 i Elassà engendrà Sismai; i Sismai engendrà Xal·lum;
41 i Xal·lum engendrà Jecamià; i Jecamià engendrà Elixamà.
42 I els lls de Caleb, germà de Jerahmeel foren Meixà, el primogè- nit, que fou pare de Zif; i els lls de Mareixà, pare d’Hebron.
43 I els lls d’Hebron: Córah i Tapúah i Rèquem i Xema.
44 I Xema engendrà Ràham, pare de Jorqueam; i Rèquem engendrà Xammai.
45 I el ll de Xammai fou Maon; i Maon fou pare de Betsur.
46 I Efà, concubina de Caleb, infantà Haran i Mossà i Gazez; i Haran engen- drà Gazez.
47 I els lls de Jahdai: Règuem i Jotam i Gueixan i Pèlet i Efà i Xàaf. 48 Maacà, concubina de Caleb, in- fantà Xèber i Tirhanà.
49 També infantà Xàaf, el pare de Madmannà; Xevà, pare de Macbenà i pare de Guibà. I la lla de Caleb fou Acsà.
50 Aquests foren els lls de Caleb, ll d’Hur, primogènit d’Efrata: Xobal, pare de Quiriat-Jearim;
51 Salmon, pare de Betlem; Haref, paredeBetgader.
52 I els lls Xobal, pare de Quiriat- Jearim, foren Haroè, i la meitat dels manahatites,
53 i les famílies de Quiriat-Jearim: els itrites, i els putites, i els xuma- teus, i els mixraïtes. D’ells sortiren els soraïtes i els eixtaolites.
54 Els lls de Salmon: Betlem, i els netofatites; Atarot-Betjoab, i la mei- tat dels manahatites; els soraïtes.
55 I les famílies dels escribes que habitaven a Jabés: els tiratites, els ximatites, els sucateus. Aquests eren els quenites que vingueren d’Hamat, pare de la casa de Recab.
463


   469   470   471   472   473