Page 472 - Biblia Català TBS
P. 472

1 Cròniques 3, 4
3I aquests foren els lls de David, que li nasqueren a Hebron: Amnon, el primogènit, d’Ahinóam,
la jizreelita; el segon, Daniel, d’Abigail, de Carmel;
2 el tercer, Absalom, el ll de Maacà, la lla de Talmai, rei de Gueixur; el quart, Adonies, ll d’Ha- guit;
3 el cinquè, Xefatià, d’Abital; el sisè, Itream, de la seva esposa Eglà.
4 Aquests sis li nasqueren a Hebron. I regnà allí set anys i sis mesos. I regnà a Jerusalem trenta-tres anys.
5 I aquests li nasqueren a Jeru- salem: Ximà, i Xobab, i Natan, i Salomó, quatre, de Batxua, lla d’Ammiel;
6 i Ibhar, i Elixamà, i Elifèlet,
7 i Nógah, i Nèfeg, i Ja a,
8 i Elixamà, i Eliadà, i Elifèlet, nou.
9 Tots ells lls de David, sense comptar els lls de les concubines. I Tamar era germana d’ells.
10 I el ll de Salomó fou Roboam; el seu ll Abies; el seu ll Asà; el seu ll Josafat;
11 el seu ll Joram; el seu ll Ahazià; el seu ll Joaix;
12 el seu ll Amasies; el seu ll Azarià; el seu ll Jotam;
13 el seu ll Acaz; el seu ll Ezequies; el seu ll Manassès;
14 el seu ll Amon; el seu ll Josies.
15 I els lls de Josies foren Johanan,
el primogènit; Joiaquim, el segon; Sedecies, el tercer, i Xal·lum, el quart.
16 I els lls de Joiaquim: Jeconies, el seu ll; Sedecies, el seu ll.
17 I els lls de Jeconies: Assir; Salatiel, el seu ll;
18 i Malquiram, i Pedaià, i Xenassar, Jecamià, Oixamà, i Nedabià.
19 I els lls de Pedaià: Zorobabel, i Ximí. I els lls de Zorobabel: Meixul·lam, i Hananià, i Xelomit, la seva germana;
3:1 2Sa 3:2-5 464
20 i Haixubà, i Óhel, i Berequià, i Hassadià, i Juixab-Hèssed, cinc.
21 I els lls d’Hananià: Pelatià, i Jeixaià; els lls de Refaià; els lls d’Arnan; els lls d’Obadià; els lls deXecanià.
22 I els lls de Xecanià: Xemaià. I els lls de Xemanià: Hatuix, i Igal, i Baríah, i Nearià, i Xafat; sis.
23 I els lls de Nearià: Elioenai, i Hizquià, i Azricam; tres.
24 I els lls d’Elioenai: Odavià, i Eliaixib, i Pelaià, i Acub, i Johanan, i Delaià, i Ananí; set.
4Fills de Judà: Farés, Esrom, i Carmí, i Hur, i Xobal.
2 I Reaià, ll de Xobal, infantà Jàhat; i Jàhat infantà Ahumai i Làhad. Aquestes foren les famílies dels soraïtes.
3 I aquestes foren del pare d’Etam: Jizreel, i Ixmà, i Idbaix; i la seva germana s’anomenava Hasselelponí. 4 I Penuel fou el pare de Guedor; i Ézer, el pare d’Huixà. Aquests foren els lls d’Hur, primogènit d’Efrata, i pare de Betlem.
5 I Aixhur, pare de Tecoa, tingué dues dones: Helà i Naarà.
6 I Naarà li infantà Ahuzam, i Héfer, i Temní, i Ahaixtarí. Aquests foren els lls de Naarà.
7 I els lls d’Helà: Sèret, i Sóhar i Etnan.
8 I Cos engendrà Anub, i Sobebà, i les famílies d’Aharhel, ll d’Arum.
9 I Jabés fou més il·lustre que els seus germans; i la seva mare l’anomenà Jabés, dient: Perquè l’he infantat amb dolor.
10 I Jabés invocà el Déu d’Israel, dient: Tant de bo em beneïssis abun- dosament, i eixamplessis el meu territori, i la teva mà fos amb mi, i fessis que el mal no m’a igís! I Déu li concedí el que havia demanat.


   470   471   472   473   474