Page 469 - Biblia Català TBS
P. 469

1Adam, Set, Enós,
dida, i el nom del seu germà era Joctan.
20 I Joctan engendrà Almodad i Xèlef i Hassarmàvet i Jèrah
21 i Adoram i Uzal i Diclà
22 i Ebal i Abimael i Saba
23 i O r i Havilà i Jobab: tots aquests foren lls de Joctan.
24 Sem, Arfaxad, Salà,
25 Éber, Pèleg, Reú,
26 Serug, Nacor, Taré,
27 Abram, que és Abraham.
28 Fills d’Abraham: Isaac i Ismael. 29 Aquestes foren les seves gene- racions: Nebaiot, el primogènit d’Ismael, i Quedar, i Adbeel, i Mibsam,
30 Mixmà, i Dumà, Massà, Hadad i Temà,
31 Jetur, Na x i Quedmà. Aquests foren els lls d’Ismael.
32 I els lls de Queturà, concubina d’Abraham, que infantà: Zimran, i Jocxan, i Medan, i Madian, i Ixbac, i Xúah. I els lls de Jocxan: Saba i Dedan.
33 I els ll de Madian: Efà, i Éfer, i Hanoc, i Abidà, i Eldaà. Tots aquests foren lls de Queturà.
34 I Abraham engendrà Isaac. Els lls d’Isaac foren Esaú i Israel.
35 Els lls d’Esaú: Elifaz, Reuel, i Jeuix, i Jalam i Corè.
36 Els lls d’Elifaz: Teman i Omar, Sefí i Gatam, Quenaz i Timnà i Amalec.
37 Els lls de Reuel: Nàhat, Zèrah, Xammà i Mizà.
2
3 Henoc, Matusalem, Lamec,
4 Noè, Sem, Cam i Jàfet.
5 Fills de Jàfet: Gómer i Magog i Madai i Javan i Tubal i Mèixec i Tiràs.
6 I lls de Gómer: Aixquenaz i Rifat i Togarmà.
7 I lls de Javan: Elixà i Tarsis, Quitim i Dodanim.
8 Fills de Cam: Cuix i Misraïm, Put i Canaan.
9 I lls de Cuix: Sebà i Havilà i Sabtà i Ramà i Sabtecà. I lls de Ramà: Saba i Dedan.
10 I Cuix engendrà Nimrod, que començà a ser fort a la terra.
11 I Misraïm engendrà Ludim i Anamim i Lehabim i Naftúahim
12 i Patrosim i Casluhim, d’on sorti- ren els listeus, i Caftorim.
13 I Canaan engendrà Sidó, el seu primogènit, i Het,
14 i els jebuseus i els amorreus i els guirgaixites
15 i els hivites i els arquites i els sinites
16 i els arvadites i els semarites i els hamatites.
17 Fills de Sem: Elam i Assur i ArfaxadiLudiAramiUsiHuli Guèter i Mèixec.
18 I Arfaxad engendrà Salà, i Salà engendrà Éber.
19 I a Éber li nasqueren dos lls: el nom de l’un era Pèleg, perquè en els seus dies la terra fou divi-
Primer llibre de les Cròniques
Cainan, Maleleel, Jared,
1:5 Gn 10:2 1:8 Gn 10:6 1:17 Gn 10:22 1:34 Gn 25:25, 26
461


   467   468   469   470   471