Page 467 - Biblia Català TBS
P. 467

20 Per això la ira de Jahveh vingué sobre Jerusalem i sobre Judà,  ns que els llançà de davant del seu ros- tre. I Sedecies es rebel·là contra el rei de Babilònia.
2 Reis 24, 25
derrocaren les muralles al voltant de Jerusalem.
11 I Nebuzaradan, el cap de la guàr- dia, deportà el romanent del poble que havia restat a la ciutat, i els que s’havien passat al rei de Babilònia, i el restant de la multitud.
25
en el desè dia del mes, que vingué Nabucodonosor, rei de Babilònia, ell i tot el seu exèrcit, contra Jerusalem, i acamparen contra ella, i van construir contra ella trinxeres tot al voltant.
2 I la ciutat fou assetjada  ns a l’any onzè del rei Sedecies.
3 El novè dia del mes, la fam era greu a la ciutat, i no hi havia pa per al poble de la terra.
4 I esbotzaren la muralla de la ciutat, i tots els homes de guerra fugiren de nit pel camí del portal que hi havia entre les dues mura- lles, davant del jardí del rei, mentre els caldeus eren davant la ciutat, tot al voltant: i el rei sortí pel camí de l’Arabà.
5 I les tropes dels caldeus persegui- ren el rei, i l’atraparen a l’Arabà de Jericó, i tota la seva tropa s’havia dispersat.
6 I agafaren el rei, i el portaren al rei de Babilònia, a Riblà, i pronunciaren sentència contra ell.
7 I degollaren els  lls de Sedecies davant dels seus ulls; i cegaren els ulls de Sedecies, i el lligaren amb cadenes de bronze, i el portaren a Babilònia.
8 I el mes cinquè, el setè dia del mes de l’any dinovè del rei Nabucodonosor, rei de Babilònia, Nebuzaradan, cap de la guàrdia, que estava davant del rei de Babilònia, vingué a Jerusalem,
9 i cremà la casa de Jahveh i la casa del rei, i totes les cases de Jerusalem: calà foc a tota casa gran.
10 I tot l’exèrcit dels caldeus, que eren amb el cap de la guàrdia, en-
I s’esdevingué l’any novè
I el cap de la guàrdia deixà els
del seu regnat, el mes desè,
12
pobres de la terra com a vinyaters i camperols.
25:1 2Cr 36:17 25:9 1Re 9:8; Ps 79:1 25:13 1Re 7:15, 23, 27
13 I els caldeus esmicolaren les co- lumnes de bronze que hi havia a la casa de Jahveh, i les bases, i el mar de bronze que hi havia a la casa de Jahveh, i s’emportaren tot el seu bronze a Babilònia.
14 I s’emportaren els gibrells, i les pales, i els ganivets, i les cassoletes, i tots els utensilis de bronze amb què ells ministraven.
15 I el capità de la guàrdia va pren- dre les conques i els brasers, el que era d’or amb l’or; i el que era de plata amb la plata;
16 les dues columnes, el mar i les bases que havia fet Salomó per a la casa de Jahveh: no hi havia pes per al bronze de tots aquests objectes.
17 Una columna feia divuit colzades d’alçada, i tenia al damunt un capi- tell de bronze, i l’altura del capitell era tres colzades, i al damunt del capitell hi havia una xarxa i magra- nes al voltant, tot era de bronze; i la segona columna tenia una xarxa igual que aquesta.
18 I el capità de la guàrdia pren- gué Seraià, el sacerdot principal, i Sefanià, el segon sacerdot, i els tres guardians del llindar.
19 I de la ciutat també n’agafà un funcionari que era supervisor dels homes de guerra; i cinc homes que eren al servei del rei, que foren tro- bats a la ciutat; i el principal secreta- ri de l’exèrcit, que reclutava la gent del país; i seixanta homes del poble, que foren trobats a la ciutat.
459


   465   466   467   468   469