Page 479 - Biblia Català TBS
P. 479

40 Tots aquests foren lls d’Aser, caps de les seves cases pairals, esco- llits, homes valents, caps dels prín- ceps; i el nombre d’homes inclosos en les seves genealogies armats per a la guerra foren vint-i-sis mil.
8I Benjamí engendrà Bela, el seu primogènit, Aixbel, el segon, i Ahrah, el tercer,
2 Nohà, el quart, i Rafà, el cinquè. 3 I els lls de Bela foren Adar, i Guerà, i Abihud,
4 i Abixua, i Naaman, i Ahóah,
5 i Guerà, i Xefufan, i Huram.
6 I aquests foren els lls d’Ehud: aquests foren caps de les cases pai- rals que habitaven a Gueba; i que deportaren a Manàhat:
7 i Naaman, i Ahià, i Guerà, ell els deportà, i engendrà Uzà i Ahihud.
8 I Xaharaim engendrà lls en la terra de Moab, després d’haver re- pudiat les seves mullers Huixim i Baarà.
9 I engendrà d’Hódeix, la seva muller, Jobab, i Sibià, i Meixà, i Malcam,
10 i Jeús, i Saquià, i Mirmà: aquests foren els seus lls, caps de les cases pairals.
11 I d’Huixim engendrà Abitub i Elpàal.
12 I els lls d’Elpàal foren Éber, i Mixam, i Xèmer –que construí Onó i Lod, amb les seves rodalies–,
13 i Berià i Xema, caps de les cases pairals dels habitants d’Aialon, els quals expulsaren els habitans de Gat.
14 I Ahió, Xaixac, i Jerimot,
15 i Zebadià, i Arad, i Éder,
16 i Micael, i Ixpà, i Johà, lls de Berià.
17 I Zebadià, i Meixul·lam, i Hizquí, i Hèber,
18 i Ixmerai, i Izlià, i Jobab, lls d’Elpàal.
19 I Jaquim, i Zicrí, i Zabdí,
20 i Elienai, i Sil·letai. i Eliel,
8:33 1Sa 9:1, 2; 14:49
1 Cròniques 7, 8
21 i Adaià, i Beraià, i Ximrat, lls de Ximí.
22 I Ixpan, i Éber, i Eliel,
23 i Abdon, i Zicrí, i Hanan,
24 i Hananià, i Elam, i Anetotià,
25 i Ifdeià, i Penuel, lls de Xaixac. 26 I Xamxerai, i Xeharià, i Atalià,
27 i Jaareixià, i Elià, i Zicrí, lls de Jeroham.
28 Aquest foren els caps de les cases pairals, segons les seves generacions: aquests habitaren a Jerusalem.
29 I a Gabaon habità el pare de Gabaon, i el nom de la seva muller era Maacà,
30 i Abdon, el seu ll primogènit, i Sur, i Quix, i Bàal, i Ner, i Nadab,
31 i Guedor, i Ahió, i Zèquer.
32 I Miclot engendrà Ximà. I aquests també habitaven amb els seus ger- mans a Jerusalem, davant dels seus germans.
33 I Ner engendrà Quix, i Quix engendrà Saül, i Saül engendrà Jonatan, i Malquixua, i Abinadab, i Eixbaal.
34 I el ll de Jonatan fou Merí-baal, i Merí-baal engendrà Micà.
35 I els lls de Micà foren Piton, i Mèlec, i Tarea, i Acaz.
36 I Acaz engendrà Jehoadà; i Jehoadà engendrà Alèmet, i Azmàvet, i Zimrí; i Zimrí engendrà Mossà;
37 i Mossà engendrà Binà, el seu ll Rafà, el seu ll Elassà, el seu ll Assel.
38 I Assel tingué sis lls, i aquests foren els seus noms: Azricam, Bocrú, i Ixmael, i Xearià, i Obadià, i Hanan: tots aquests lls d’Assel.
39 I els lls d’Éixec, el seu germà: Ulam, el primogènit; Jeuix, el segon; i Elifèlet, el tercer.
40 I els lls d’Ulam foren homes valents i famosos, arquers; i tingue- ren molts lls i néts: cent cinquanta.
471


   477   478   479   480   481