Page 481 - Biblia Català TBS
P. 481

27 I passaven la nit al voltant de la casa de Déu, perquè s’encarregaven de la guàrdia, i d’obrir cada matí.
28 I alguns d’ells s’encarregaven dels utensilis del servei, els compta- ven en desar-los i els comptaven en treure’ls.
29 I d’altres estaven encarregats dels objectes, sobre tots els objectes del santuari, i sobre la farina, i el vi, i l’oli, i l’encens, i les aromes.
30 I alguns dels lls dels sacerdots componien els ungüents aromàtics. 31 I Matitià, un dels levites, el primogènit de Xal·lum, el coreïta, s’ocupava constantment de les coses cuites.
32 I alguns dels lls de Quehat, els seus germans, s’encarregaven dels pans de l’arranjament, que prepara- ven cada dissabte.
33 I alguns d’aquests eren cantors, caps de les cases pairals levítiques, que s’estaven a les cambres, exempts d’altres serveis, perquè es dedicaven dia i nit a aquesta feina.
34 Aquests eren els caps de les cases pairals levítiques, caps segons les seves generacions, aquests habita- ven a Jerusalem.
35 I a Gabaon hi habitava el pare de Gabaon, Jeiel –i el nom de la seva muller era Maacà–;
36 i el seu ll primogènit fou Abdon, després Sur, i Quix, i Bàal, i Ner, i Nadab,
37 i Guedor, i Ahió, i Zecarià, i Miclot.
38 I Miclot engendrà Ximà. I aquests també habitaven al davant dels seus germans, a Jerusalem, amb els seus germans.
39 I Ner engendrà Quix, i Quix engendrà Saül, i Saül engendrà Jonatan, i Malquixua, i Abinadab, i Eixbaal.
40 I el ll de Jonatan fou Merí-baal, i Merí-baal engendrà Micà.
41 I els lls de Micà: Piton, i Mèlec, i Tarea, i Ahaz;
10:1-12 1Sa 31:1-13
1 Cròniques 9, 10
42 i Ahaz engendrà Jarà; i Jarà engendrà Alèmet, i Azmàvet, i Zimrí; i Zimrí engendrà Mossà;
43 i Mossà engendrà Binà; i Rafà, el seu ll; i Elassà, el seu ll; i Assel, el seu ll.
44 I Assel tingué sis lls, i aquests foren els seus noms: Azricam, Bocrú, i Ixmael, i Xearià, i Obadià, i Hanan. Aquests eren els lls d’Assel.
10
I els listeus lluitaren contra
Israel, i els homes d’Israel fugiren de davant dels listeus, i caigueren ferits a la muntanya de Guilboa.
2 I els listeus perseguiren Saül i els seus lls; i els listeus mataren Jonatan i Abinadab i Malquixua, lls de Saül.
3 I el pes de la batalla caigué sobre Saül; i els arquers el descobriren, i fou ferit pels arquers.
4 I Saül digué al seu escuder: Treu la teva espasa, i traspassa’m amb ella, no sigui que aquests incircum- cisos vinguin i m’escarneixen. Però el seu escuder no volgué, perquè tenia molta por. I Saül agafà l’espa- sa, i caigué sobre ella.
5 I quan l’escuder veié que Saül era mort, ell també caigué sobre l’espa- sa, i morí.
6 I Saül morí, i els seus tres lls; i tota la seva casa morí alhora.
7 I tots els homes d’Israel que eren a la vall, en veure que havien fugit, i que Saül i els seus lls havien mort, també deixaren les seves ciutats i fugiren; i vingueren els listeus, i s’hi establiren.
8 I s’esdevingué, l’endemà, quan els listeus vingueren a despullar els morts, que trobaren Saül i els seus lls caiguts a la muntanya de Guilboa;
9 i el despullaren, i s’endugueren el seu cap i les seves armes, i les envia-
473


   479   480   481   482   483