Page 484 - Biblia Català TBS
P. 484

1 Cròniques 12
i Jahaziel, i Johanan, i Jozabad, de Guederà;
5 Eluzai, i Jerimot, i Bealià, i Xemarià, i Xefatià l’haru ta;
6 Elcanà, i Ixià, i Azarel, i Joèzer, i Jaixobam, dels coreïtes;
7 i Joelà, i Zebadià, lls de Jeroham, de Guedor.
8 I dels gadites es passaren a David a la fortalesa del desert, homes va- lents, homes de guerra per al com- bat, preparats amb escut i llança; i els seus rostres eren com rostres de lleons, i àgils com les gaseles dalt les muntanyes.
9 El cap era Ézer; Obadià, el segon; Eliab, el tercer;
10 Mixmannà, el quart; Irmeià, el cinquè;
11 Atai, el sisè; Eliel, el setè;
12 Johanan, el vuitè; Elzabad, el novè:
13 Irmeià, el desè; Macbannai, l’onzè.
14 Aquests foren els lls de Gad, caps de l’exèrcit; un de sol, el més petit menava cent homes , i el més gran, mil.
15 Aquests passaren el Jordà el primer mes, quan sobreeixia per totes les ribes; i van fer fugir tots els habitants de les valls, a l’est i a l’oest.
16 I vingueren dels lls de Benjamí i de Judà ns a la fortalesa, a David. 17 I David sortí davant d’ells, i els parlà, dient: Si heu vingut a mi pací cament per ajudar-me, el meu cor serà unit amb vosaltres; però si heu vingut per trair-me als meus enemics, malgrat que no hi ha cap violència en les meves mans, que el Déu dels nostres pares ho vegi i faci justícia.
18 I l’Esperit revestí Amassai, cap dels trenta, i digué: Per a tu, David, i amb tu, ll de Jessè! Pau, pau a tu, i pau als qui t’ajudin; perquè el teu
12:19 1Sa 29:2 476
Déu t’ha ajudat. I David els acceptà, i els posà entre els caps de la tropa.
19 I alguns de Manassès es passaren a David, quan anava amb els listeus al combat contra Saül; encara que no els ajudaren, perquè els capitans dels listeus, en consell, l’acomiadaren, dient: Es passarà al seu senyor Saül en contra dels nostres caps.
20 Quan anava a Siclag, es passaren a ell alguns de Manassès: Adnah, i Jozabad, i Jediael, i Micael, i Jozabad, i Elihú, i Sil·letai, caps dels milers de Manassès.
21 I ells ajudaren David contra aquella tropa, perquè tots ells eren homes valents, i esdevingueren co- mandants en l’exèrcit.
22 Perquè cada dia venien homes a David per ajudar-lo, ns que hi hagué un gran campament, com un campament de Déu.
23 I aquests són els registres dels caps equipats per a la guerra, ells vingueren a David, a Hebron, per transferir-li la reialesa de Saül, se- gons la paraula de Jahveh:
24 dels lls de Judà, que portaven escut i llança, sis mil vuit-cents equi- pats per a la guerra;
25 dels lls de Simeó, set mil cent homes valents per a la guerra;
26 dels lls de Leví, quatre mil sis- cents;
27 i Jehoiadà, príncep dels d’Aaron, i amb ell tres mil set-cents;
28 i Sadoc, un jove valent, amb vint-i-dos comandants de la casa del seu pare;
29 i dels lls de Benjamí, germans de Saül, tres mil; ns aleshores la majoria d’aquests s’havien mantin- gut lligats a la casa de Saül;
30 dels lls d’Efraïm vint mil vuit- cents homes valents, homes de fama en les seves cases pairals;
31 i de la mitja tribu de Manassès divuit mil, els quals foren designats


   482   483   484   485   486