Page 493 - Biblia Català TBS
P. 493

sa dels teus enemics, o tres dies l’espasa de Jahveh i la pesta a la terra i l’àngel de Jahveh destruint per tot el territori d’Israel. Ara, doncs, considera el que haig de res- pondre al qui m’ha enviat.
13 I David digué a Gad: Estic molt a igit; deixa’m caure, doncs, en la mà de Jahveh, perquè les seves mi- sericòrdies són molt grans, i que jo no caigui pas en la mà de l’home.
14 Jahveh, doncs, envià una pesta a Israel, i caigueren d’Israel setanta mil homes.
15 I Déu envià un àngel a Jerusalem per destruir-la; i, en el moment de destruir-la, Jahveh mirà i es pene- dí del mal, i digué a l’àngel que destruïa: Prou, refrena ara mateix la teva mà! I l’àngel de Jahveh s’aturà a l’era d’Ornan, el jebuseu.
16 I David alçà els ulls, i veié l’àngel de Jahveh dret entre la terra i els cels, i la seva espasa desem- beinada a la seva mà, estesa contra Jerusalem. I David i els ancians, coberts de sac, caigueren sobre els seus rostres.
17 I David digué a Déu: ¿No vaig ser jo el qui vaig dir de comptar el poble? I sóc jo el qui he pecat, i el qui he obrat molt malalament; però aquestes ovelles que han fet? Jahveh, Déu meu, et prego que la teva mà sigui contra mi i contra la casa del meu pare, però que la plaga no s’estengui contra el teu poble.
18 I l’àngel de Jahveh manà a Gad que digués a David: Que David pugi a aixecar un altar a Jahveh a l’era d’Ornan, el jebuseu.
19 I David pujà, d’acord amb la pa- raula que Gad havia parlat en Nom de Jahveh.
20 I Ornan es girà, i veié l’àngel; i els seus quatre  lls, que eren amb ell, s’amagaren. I Ornan estava tri- llant el blat.
21:15 2Cr 3:1 21:16 Gn 3:24; Nm 22:31; Js 5:13
1 Cròniques 21, 22
21 I David vingué a Ornan; i Ornan mirà i veié David, i sortí de l’era, i s’inclinà davant David, de cara a terra.
22 I David digué a Ornan: Dóna’m el lloc de l’era, per edi car-hi un altar a Jahveh; dóna-me’l pel preu sencer, a   d’aturar la plaga de sobre el poble.
23 I Ornan digué a David: Pren-te-la, i que el meu senyor el rei faci el que sembli bé als seus ulls. Mira, et dono els bous per als holocaustos, i els instruments de batre per a la llenya, i el blat per a l’ofrena: t’ho dono tot. 24 I el rei David digué a Ornan: No, sinó que certament t’ho compraré pel preu sencer. Perquè no prendré pas el que és teu per a Jahveh, i oferir un holocaust que no em costi res.
25 I David donà a Ornan per aquell lloc el pes de sis-cents xèquels d’or. 26 I David edi cà allà un altar a Jahveh, i oferí holocaustos i sacri-  cis de pau, i invocà Jahveh: i li va respondre amb foc dels cels sobre l’altar de l’holocaust.
27 I Jahveh parlà a l’àngel, i tornà l’espasa a la beina.
28 En aquell temps, en veure David que Jahveh li havia respost a l’era d’Ornan, el jebuseu, llavors sacri cà allà.
29 I el tabernacle de Jahveh que Moisès havia fet en el desert, i l’altar de l’holocaust, eren en aquell temps en un lloc alt de Gabaon;
30 però David no podia anar davant d’aquell altar per cercar Déu, perquè estava aterrit per l’espasa de l’àngel de Jahveh.
22
I David digué: Aquesta és la
casa de Jahveh Déu, i aquest és l’altar per a l’holocaust d’Israel.
2 I David manà de reunir els estrangers que eren a la terra d’Israel, i assenyalà picapedrers per tallar pe-
21:30 Ex 40
485


   491   492   493   494   495