Page 496 - Biblia Català TBS
P. 496

1 Cròniques 24, 25
24I referent als lls d’Aaron, aquests eren els seus torns. Els lls d’Aaron: Nadab i Abihú,
Eleazar i Itamar.
2 I Nadab i Abihú moriren abans que el seu pare, i no tingueren lls; i Eleazar i Itamar ministraren com a sacerdots.
3 I David els distribuí, amb Sadoc, dels lls d’Eleazar, i Ahimèlec, dels lls d’Itamar, segons la seva funció en el seu servei.
4 I dels lls d’Eleazar es trobaren més homes principals que d’entre els lls d’Itamar; i els distribuïren així: dels lls d’Eleazar, setze caps de les cases pairals; i dels lls d’Itamar, vuit caps de llurs cases pairals.
5 Els distribuïren per sorts, tant els uns com els altres; perquè hi havia prínceps del santuari i prínceps de Déu entre els lls d’Eleazar i entre els lls d’Itamar.
6 I Xemaià, ll de Netanel l’escriba, un dels levites, els inscriví davant del rei, i dels prínceps; i Sadoc, el sacerdot, i Ahimèlec, ll d’Abiatar, i els prínceps de les famílies dels sacerdots i dels levites; un triat per a la casa pairal d’Eleazar, i un altre triat per a la d’Itamar.
7 I la primera sort sortí per a Joiarib; per a Jedaià, la segona;
8 la tercera per a Harim; la quarta per a Seorim;
9 la cinquena per a Malquià; la sise- na per a Miamín;
10 la setena per a Cos; la vuitena per a Abià;
11 la novena per a Jeixua; la desena per a Xecanià;
12 l’onzena per a Eliaixib; la dotze- na per a Jaquim;
13 la tretzena per a Hupà; la cator- zena per a Jeixebab;
14 la quinzena per a Bilgà; la setze- na per a Immer;
15 la dissetena per a Hezir; la divui- tena per a Pissés;
24:1 Nm 26:60 488
16 la dinovena per a Petahià; la vin- tena per a Jehezquel;
17 la vint-i-unena per a Jaquín; la vint-i-dosena per a Gamul;
18 la vint-i-tresena per a Delaià; la vint-i-quatrena per a Maaziahu.
19 Aquests foren els seus ordres per al seu servei, per entrar a la casa de Jahveh, segons el seu reglament, donat per mitjà del seu pare Aaron, com li havia ordenat Jahveh, el Déu d’Israel.
20 I els restants dels lls de Leví foren Xebuel, dels lls d’Amram; i Jehdeiahu, dels lls de Xebuel.
21 De Rehabià, dels lls de Rehabià, Ixià, el primer.
22 Dels isharites, Xelomot; i dels lls de Xelomot, Jàhat.
23 I els lls d’Hebron, Jerià; Amarià, el segon; Jahaziel, el tercer; Jecamam, el quart.
24 Fills d’Uziel, Micà; dels lls de Micà, Xamir.
25 El germà de Micà fou Ixià; dels lls de Ixià, Zecarià.
26 Els lls de Merarí foren Mahlí i Muixí; els lls de Jaaziahu, Beno.
27 Els lls de Merarí per Jaaziahu: Beno, i Xóham, i Zacur, i Ibrí.
28 De Mahlí: Eleazar, que no tingué lls.
29 De Quix, el ll de Quix: Jerahmeel.
30 I els lls de Muixí: Mahlí, i Éder, i Jerimot. Aquests foren els lls dels levites segons les seves cases pairals. 31 També ells ho repartiren a la sort, igual que els seus germans els lls d’Aaron, davant del rei David, i de Sadoc, i d’Ahimèlec, i dels caps de les famílies dels sacerdots i del levites; els caps de les cases pairals igual que els seus germans.
25
I David i els capitans de
l’exèrcit separaren per al ser- vei els lls d’Assaf, i d’Eman, i de Jedutun, els profetes, amb cítares,


   494   495   496   497   498