Page 501 - Biblia Català TBS
P. 501

segui en el tron del regne de Jahveh sobre Israel.
6 I em digué: El teu  ll Salomó, ell construirà la meva casa i els meus atris; perquè l’he escollit per a mi com a  ll, i jo li seré pare.
7 I establiré el seu regne per sem- pre, si persevera a complir els meus manaments i els meus judicis, com en aquest dia.
8 I ara, als ulls de tot Israel, l’assemblea de Jahveh, i a les orelles del nostre Déu, guardeu i cerqueu de complir tots els manaments de Jahveh, el vostre Déu, a   que vosal- tres posseïu aquesta bona terra, i la feu heretar als vostres  lls després de vosaltres per sempre.
9 I tu, Salomó,  ll meu, coneix el Déu del teu pare, i serveix-lo amb un cor íntegre i amb ànim voluntariós; perquè Jahveh examina tots els cors, i discerneix tot el propòsit dels pen- saments. Si el cerques, el trobaràs; però si l’abandones, et rebutjarà per sempre.
10 Mira, ara, perquè Jahveh t’ha escollit per construir una casa com a santuari. Sigues fort, i fes-ho.
11 I David donà al seu  ll Salomó el model del pòrtic, i de les seves cases, i de les cambres dels seus tresors, i de les seves cambres de dalt, i de les seves cambres interiors i del lloc del propiciatori;
12 i el model de tot el que tenia en el seu pensament per l’Esperit, refe- rent als atris de la casa de Jahveh, i a totes les cambres del voltant, als tresors de la casa de Déu, i als tresors de les coses santi cades;
13 i referent als torns dels sacerdots i dels levites, i a tota l’obra del servei de la casa de Jahveh, i a tots els atuells del servei de la casa de Jahveh.
14 Li donà or per a tots els atuells d’or, segons el pes que calia a cada
28:9 Ps 139:1-4; Jr 17:10 28:19 Ex 25:40
1 Cròniques 28, 29
atuell per als diversos usos; i plata per a tots els atuells de plata, segons el pes que calia a cada atuell per als diversos usos;
15 i or per als lampadaris d’or i les seves llànties, or segons el pes de cada lampadari i les seves llànties; i per als lampadaris de plata, plata segons el pes del lampadari i les seves llànties, segons l’ús de cada lampadari.
16 I l’or, a pes, per a les taules de l’arranjament dels pans, per a cada taula, i plata per a les taules de plata. 17 I les forquetes i els vasos i les gerres d’or pur; i per a les copes d’or, or segons el pes de cada copa; i per a les copes de plata, plata segons el pes de cada copa.
18 I or re nat per a l’altar del per- fum, a pes, i per al model del carro dels querubins d’or, que estenien les ales i cobrien l’arca del pacte de Jahveh.
19 Tot això –digué David– està en un escrit que he rebut de mà de Jahveh per fer-me entendre totes les obres d’aquest model.
20 I David digué al seu  ll Salomó: Sigues fort i coratjós, i fes; no tin- guis por ni et descoratgis, perquè Jahveh-Déu, el meu Déu, és amb tu: no et deixarà ni t’abandonarà  ns a l’acabament de tota l’obra per al servei de la casa de Jahveh.
21 I, heus aquí, aquests són els torns dels sacerdots i dels levites per a tot el servei de la casa de Déu; i tot voluntari destre en qualsevol treball serà amb tu en tota aquesta obra: i els dirigents i tot el poble estaran totalment a les teves ordres.
29
I el rei David digué a tota
l’assemblea: El meu  ll Salomó, l’únic que Déu ha escollit, és jove i tendre, i l’obra és gran, per- què el temple no és per a cap home, sinó per a Jahveh-Déu.
493


   499   500   501   502   503