Page 506 - Biblia Català TBS
P. 506

2 Cròniques 3, 4
3I Salomó començà a edi car la casa de Jahveh a Jerusalem, a la muntanya de Morià, on Jahveh
s’havia aparegut a David, el seu pare, en el lloc que David havia preparat a l’era d’Ornan, el jebuseu. 2 I començà a construir al mes segon, el segon dia, de l’any quart del seu regnat.
3 I aquestes són les mesures del fonament sobre el qual Salomó cons- truí la casa de Déu: feia seixanta colzades de llargada, en mesures antigues, i vint colzades d’amplada. 4 I el pòrtic de davant feia vint colzades de llargada, corresponent a l’amplada de la casa, i cent vint d’alçada, i recobrí l’interior d’or pur. 5 I la cambra gran, la recobrí de fusta de xiprer, que recobrí d’or pur, i al damunt hi posà palmeres i cade- netes.
6 I recobrí la cambra amb pedres escollides d’ornament, i l’or era or de Parvaim.
7 I recobrí d’or la cambra, les bigues, els llindars, i les seves parets, i les seves portes, i gravà querubins a les parets.
8 I féu la cambra del Lloc Santíssim: tenia vint colzades de llargada, se- gons l’amplada del davant de la casa, i vint colzades d’amplada; i la recobrí amb sis-cents talents d’or pur.
9 I el pes dels claus era de cinquan- ta xèquels d’or. I recobrí d’or les cambres altes.
10 I féu dos querubins cisellats a la cambra del Lloc Santíssim, i els recobrí d’or.
11 I les ales dels querubins feien vint colzades de llargada; una ala feia cinc colzades, tocava la paret de la casa; i l’altra ala feia cinc colza- des, tocant l’ala de l’altre querubí.
12 I l’ala de l’altre querubí feia cinc colzades, tocava la paret de la
3:1 1Re 6:1; Gn 22:2; 2Sa 24:18 3:15 1Re 7:15 498
casa; i l’altra ala feia cinc colzades, s’ajuntava a l’ala de l’altre querubí. 13 Les ales d’aquests querubins s’estenien vint colzades; i estaven drets, i els seus rostres mirant vers la cambra.
14 I féu el vel de blau i porpra i carmesí i lli  , i hi posà querubins al damunt.
15 I davant de la casa hi féu dues columnes de trenta-cinc colzades de llarg, i el capitell que hi havia al capdamunt tenia cinc colzades.
16 I féu cadenetes per a l’oracle, i les posà als capitells de les columnes; i féu cent magranes que posà a les cadenetes.
17 I dreçà les columnes davant del temple, una a la dreta i l’altra a l’esquerra; i anomenà el nom de la de la dreta Jaquín, i la de l’esquerra Bóaz.
4
I féu un altar de bronze de vint
colzades de llarg, i vint colzades d’amplada, i deu colzades d’alçada. 2 Iféuelmardefosa,dedeucol- zades d’un extrem a l’altre extrem, perfectament rodó, i de cinc colzades d’alçada, i una corda de trenta colza- des l’encerclava tot al voltant.
3 Hi havia  gures de bous per sota el cantell, deu per colzada, que en- cerclaven el mar; dos rengles de bous, que havien estat fosos al ma- teix temps que fongueren el mar.
4 Descansava sobre dotze bous: tres miraven al nord, i tres miraven a l’oest, i tres miraven al sud, i tres miraven a l’est; i el mar descansava damunt d’ells, i tenien tots llurs dar- reres cap endins.
5 Ifeiaunpamdegruix,ilavora estava treballada com la vora d’una copa, de  or de lliri; podia arribar a contenir tres mil bats.
6 I féu deu conques, i en posà cinc a la dreta i cinc a l’esquerra, per rentar en elles el que es preparava, en elles
4:6 1Re 7:38


   504   505   506   507   508