Page 508 - Biblia Català TBS
P. 508

2 Cròniques 5, 6
l’oracle, però no es veien des de fora. I l’arca és allà  ns al dia d’avui.
10 Dins l’arca no hi havia res llevat de les dues taules que Moisès donà a l’Horeb, quan Jahveh féu el pacte amb els  lls d’Israel, en sortir ells d’Egipte.
11 I s’esdevingué, en sortir els sa- cerdots del Lloc Sant –perquè tots els sacerdots que s’hi trobaven presents s’havien santi cat, sense observar els torns;
12 i els levites cantors, tots ells, d’Assaf, d’Eman, de Jedutun, amb els seus  lls i els seus germans, vestits de lli  , amb címbals i arpes i cítares, eren drets a l’est de l’altar, i amb ells cent vint sacerdots que feien sonar les trompetes–,
13 i s’esdevingué que feien sonar a l’uníson les trompetes i els cantors per lloar i donar gràcies a Jahveh, i alça- ven la veu amb trompetes i címbals i instruments per als càntics, i lloaven Jahveh: perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eterna; i un núvol omplí la casa, la casa de Jahveh,
14 i els sacerdots no s’hi pogue- ren estar per ministrar, a causa del núvol, perquè la glòria de Jahveh havia omplert la casa de Déu.
6Llavors Salomó digué: Jahveh ha dit que habitaria en l’espessa foscor.
2 I jo he construït una casa per a la teva residència, i un lloc  x perquè hi resideixis per sempre.
3 I el rei girà el seu rostre al voltant, i beneí tota la congregació d’Israel; i tota la congregació d’Israel era allà dreta.
4 I digué: Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, que amb la seva boca parlà al meu pare David, i amb les seves mans ho ha complert, dient:
5 Des del dia que vaig fer sortir el meu poble de la terra d’Egipte, no he escollit cap ciutat, d’entre totes les
5:10 Dt 10:1-5 6:1-39 1Re 8:12-50 6:2 Ps 132:14 500
tribus d’Israel, perquè s’hi edi qués una casa per ser el meu Nom allà; i no m’he escollit ningú per ser diri- gent sobre el meu poble Israel:
6 però he escollit Jerusalem perquè el meu Nom sigui allà, i he escollit David perquè estigués sobre el meu poble Israel.
7 I David, el meu pare, tenia al cor de construir una casa al Nom de Jahveh, el Déu d’Israel.
8 Però Jahveh digué a David, el meu pare: Com que has tingut en el teu cor de construir una casa al meu Nom, has fet bé de tenir això en el teu cor;
9 tanmateix, tu no construiràs la casa, sinó el teu  ll, que sortirà dels teus lloms, ell construirà la casa per al meu Nom.
10 I Jahveh ha con rmat la seva paraula que havia promès, i jo he estat aixecat en lloc de David, el meu pare, i m’he assegut damunt del tron d’Israel, com Jahveh havia promès, i he construït la casa al Nom de Jahveh, el Déu d’Israel;
11 i he posat allà l’arca, on hi ha el pacte de Jahveh, que va fer amb els  lls d’Israel.
12 I Salomó es posà dret davant l’altar de Jahveh, enfront de tota la congregació d’Israel, i va estendre els seus palmells,
13 –perquè Salomó havia fet una tri- buna de bronze de cinc colzades de llargada, i cinc colzades d’amplada, i tres colzades d’alçada, i l’havia posat enmig de l’atri–, i s’hi posà dret al damunt, i s’agenollà davant tota la congregació d’Israel, i estengué els seus palmells vers els cels,
14 i digué: Jahveh, el Déu d’Israel, nohihacapaltreDéucomtunials cels ni a la terra: Tu guardes el pacte i la misericòrdia envers els teus ser- vents, aquells que caminen davant teu amb tot el seu cor,
6:7 2Sa 7:2 6:10 1Cr 17:11


   506   507   508   509   510