Page 51 - Biblia Català TBS
P. 51

regnés cap rei sobre els lls d’Isra- el.
32 I Bela, ll de Beor, regnà a Edom, i el nom de la seva ciutat era Dinhaba.
33 I Bela morí, i en el seu lloc regnà Jobab, ll de Zèrah de Bosrà.
34 I Jobab morí, i en el seu lloc regnà Huixam, de la terra de Teman. 35 I Huixam morí, i en el seu lloc regnà Adad, ll de Bedad, el qual derrotà Madian al camp de Moab; i el nom de la seva ciutat era Avit.
36 I Adad morí, i en el seu lloc regnà Samlà de Masrecà.
37 I Samlà morí, i en el seu lloc regnà Xaül, de Rehobot del riu.
38 I Xaül morí, i en el seu lloc regnà Baal-Hanan, ll d’Acbor.
39 I Baal-Hanan, ll d’Acbor, morí i en el seu lloc regnà Adar; el nom de la seva ciutat era Paú, i el nom de la seva muller era Mehetabel, lla de Matred, lla de Mezahab.
40 I aquests foren els noms dels cab- dills d’Esaú, segons llurs famílies, segons els seus llocs, segons els seus noms: el cabdill Timnà, el cabdill Alvà, el cabdill Jetet,
41 el cabdill Oholibamà, el cabdill Elà, el cabdill Pinon,
42 el cabdill Quenaz, el cabdill Teman, el cabdill Mibsar,
43 el cabdill Magdiel, el cabdill Iram. Aquests foren els cabdills d’Edom segons els llocs de residèn- cia a la terra que posseïen. Aquest fou Esaú, pare d’Edom.
2 Aquestes són les generacions de Jacob. Josep, quan tenia disset anys, feia de pastor d’ovelles amb els seus germans, i el noi s’estava amb els lls de Bilhà i amb els lls de Zilpà, mullers del seu pare; i Josep portà un mal informe d’ells al seu pare.
Gènesi 36, 37
3 I Israel estimava Josep més que tots els seus lls, perquè era ll de la seva vellesa, i li havia fet una túnica llarga.
4 I els seus germans s’adonaren que el seu pare l’estimava més que a tots els seus germans, i l’odiaven, i no podien parlar-li en pau.
5 I Josep va somniar un somni, i el contà als seus germans, i el van odiar encara més.
6 I els digué: Escolteu ara el somni que he somniat.
7 I heus aquí, nosaltres lligàvem garbes enmig del camp i, heus aquí, la meva garba es va alçar i es va mantenir dreta i, heus aquí, les vos- tres garbes voltaven i s’inclinaven davant la meva garba.
8 I els seus germans li digueren: ¿És cert que regnaràs sobre nosaltres, i és cert que ens governaràs? I el van odiar encara més a causa dels seus somnis, i a causa de les seves parau- les.
9 I va somniar encara un altre somni, i l’explicà als seus germans. I els digué: Heus aquí, he somniat un altre somni: i, heus aquí, el sol i la lluna i onze estels s’inclinaven davant meu.
10 I ho va explicar al seu pare i als seus germans, i el seu pare el renyà, i li digué: Què és aquest somni que has somniat? ¿És cert que jo, i la teva mare i els teus germans hem de venir a inclinar-nos a terra davant teu?
11 I els seus germans l’envejaven, però el seu pare guardava aquesta paraula.
12 I els seus germans anaren a pas- turar el ramat del seu pare a Siquem. 13 I Israel digué a Josep: ¿No són a pasturar a Siquem, els teus germans? Vine, i t’enviaré a ells. I ell li digué: Aquí em tens.
14 I li digué: Vés, si us plau, mira si els teus germans estan bé, i si està bé
37
I Jacob habità a la terra dels
pelegrinatges del seu pare, a la terra de Canaan.
51


   49   50   51   52   53