Page 513 - Biblia Català TBS
P. 513

saviesa, perquè superes les notícies que n’havia escoltat.
7 Feliços els teus homes, i feliços aquests servents teus, que estan con- tínuament davant teu i escolten la teva saviesa.
8 Sigui beneït Jahveh el teu Déu, que s’ha complagut en tu per po- sar-te sobre el seu tron com a rei per a Jahveh el teu Déu, perquè el teu Déu estima Israel per establir-lo per sempre, i t’ha posat com a rei sobre ells per fer judici i justícia.
9 I donà al rei cent vint talents d’or, i espècies aromàtiques en gran abun- dància, i pedres precioses; i mai no hi havia hagut tantes espècies aromà- tiques com aquelles que la reina de Saba donà a Salomó.
10 I els servents d’Hiram i els ser- vents de Salomó, que havien portat or d’O r, també portaren fusta de sàndal i pedres precioses.
11 I amb la fusta de sàndal el rei féu escales per a la casa de Jahveh i per a la casa del rei, i cítares i arpes per als cantors: mai no s’havia vist una fusta com aquella a la terra de Judà.
12 I el rei Salomó donà a la reina de Saba tot el que ella li demanà, més del que ella havia portat al rei. I ella se’n tornà i se n’anà a la seva terra, ella i els seus servents.
13 Ielpesdel’orqueenunsol any arribà a Salomó fou de sis-cents seixanta-sis talents d’or,
14 a part dels tributs dels mercaders, i del que duien els negociants; i tots els reis d’Aràbia, i els governadors de la terra portaven or i plata a Salomó. 15 I el rei Salomó féu dos-cents grans escuts d’or batut, emprà sis- cents xèquels d’or batut per a cada escut;
16 i tres cents escuts petits d’or batut, usà tres-cents xèquels d’or per acadaescut;ielreielsposàala Casa del Bosc del Líban.
2 Cròniques 9
17 I el rei féu un gran tron d’ivori, i el recobrí amb or pur.
18 I el tron tenia sis graons, i un escambell d’or  xat al tron, i dos braços a cada costat del seient, i dos lleons drets al costat dels braços.
19 I hi havia dotze lleons drets allà sobre els sis graons, a l’un costat i a l’altre; no se n’havia fet cap de sem- blant en cap reialme.
20 I tots els vasos de beure del rei Salomó eren d’or, i tots els objectes de la Casa del Bosc del Líban eren d’or pur; no n’hi havia cap de plata, la qual no era gens valorada en els dies de Salomó.
21 Perquè la  ota del rei anava a Tarsis amb els servents d’Hiram; una vegada cada tres anys venia la  ota de Tarsis portant or, i plata, ivori, i mones, i paons.
22 I el rei Salomó sobrepassava tots els reis de la terra en riquesa i en saviesa.
23 I tots els reis de la terra cercaven la presència de Salomó, per escoltar la seva saviesa, que Déu havia posat al seu cor.
24 I cadascú portava el seu present: objectes de plata, i objectes d’or, i mantells, armes, i aromes, cavalls i mules: això any rere any.
25 I Salomó tenia quatre mil esta- bles per a cavalls i carros, i dotze mil cavallers, i els posà a les ciutats dels carros, i amb el rei a Jerusalem.
26 I governava sobre tots els reis, des del riu Eufrates  ns a la terra dels  listeus, i  ns a la frontera d’Egipte. 27 I el rei féu abundar la plata a Jerusalem tant com les pedres, i féu abundar els cedres tant com els sicò- mors que hi ha a la Xefelà.
28 I els cavalls de Salomó provenien d’Egipte, i de tots els països.
29 I la resta dels fets de Salomó, els primers i els darrers, ¿no estan escrits en els Fets del profeta Natan, i en la Profecia d’Ahià de Siló, i en
9:9 Ps 72:10, 15 9:25 Dt 17:16; 1Re 4:26 9:26 Gn 15:18
505


   511   512   513   514   515