Page 514 - Biblia Català TBS
P. 514

2 Cròniques 9, 10, 11
les Visions del vident Jedó contra Jeroboam,  ll de Nebat?
30 I Salomó regnà a Jerusalem sobre tot Israel quaranta anys.
31 I Salomó s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la ciutat de David, el seu pare. I el seu  ll Roboam regnà al seu lloc.
10I Roboam se n’anà a Siquem, perquè tot Israel havia vingut
a Siquem per proclamar-lo rei.
2 I s’esdevingué, quan ho escoltà Jeroboam,  ll de Nebat –i ell era a Egipte, on havia fugit de la presència del rei Salomó–, que Jeroboam tornà d’Egipte,
3 i enviaren a cridar-lo. I Jeroboam i tot Israel vingueren, i parlaren amb Roboam, dient:
4 El teu pare va afeixugar el nostre jou; ara tu, doncs, alleugereix la ser- vitud del teu pare i el jou feixuc que posà sobre nosaltres, i et servirem.
5 I els digué: D’aquí a tres dies tor- neu a mi. I el poble se n’anà.
6 I el rei Roboam consultà els ancians que havien estat davant Salomó, el seu pare, quan era viu, dient: ¿Com m’aconselleu de respon- dre a aquest poble?
7 I li parlaren, dient: Si ets bo amb aquest poble, i els complaus, i els parles amb bones paraules, seran els teus servents tots els dies.
8 Però ell no féu cas del consell dels ancians que l’aconsellaven, i consul- tà els joves que havien crescut amb ell, que eren davant d’ell.
9 I els digué: ¿Què m’aconselleu que responguem a aquest poble, que m’ha parlat dient: Alleugereix el jou que el teu pare va posar sobre nosal- tres?
10 I ells li parlaren, els joves que havien crescut amb ell, dient: Així diràs a aquest poble, que t’ha parlat dient: El teu pare va fer feixuc el nostre jou; tu, doncs, alleugereix-lo
10:1-11:4 1Re 12:1-24 10:15 1Re 11:31 506
sobre nosaltres. Així els diràs: El meu dit petit és més gruixut que els lloms del meu pare.
11 Iara,elmeupareusvaposara sobre un jou feixuc, però jo faré en- cara més feixuc el vostre jou; el meu pare us va castigar amb assots, però jo us castigaré amb escorpins.
12 I Jeroboam i tot el poble vingue- ren a Roboam al tercer dia, tal com el rei havia manat, dient: Torneu a mi el tercer dia.
13 I el rei els va respondre aspra- ment, i el rei Roboam no féu cas del consell dels ancians;
14 i els parlà segons el consell dels joves, dient: El meu pare va afeixu- gar el vostre jou, i jo encara n’hi afegiré; el meu pare us va castigar amb assots, però jo us castigaré amb escorpins.
15 I el rei no escoltà el poble, perquè era una disposició de Déu a   de con rmar Jahveh la seva paraula que havia parlat per mitjà d’Abià de Siló a Jeroboam,  ll de Nebat.
16 I quan tot Israel veié que el rei no els havia escoltat, el poble replicà al rei, dient: Quina part tenim nosaltres en David? No tenim cap heretat en el  ll de Jessè. Israel, cadascú a les seves tendes. Ara ocupa’t de casa teva, David! I tot Israel se n’anà a les seves tendes.
17 I Roboam regnà sobre els  lls d’Israel que habitaven a les ciutats de Judà.
18 I el rei Roboam envià Adoram, que era sobre el tribut, i els  lls d’Israel el van apedregar, i morí. I el rei Roboam s’apressà a pujar en un carro per fugir a Jerusalem.
19 I Israel s’apartà de la casa de David  ns al dia d’avui.
11
I Roboam vingué a Jerusalem,
i reuní la casa de Judà i de Benjamí, cent vuitanta mil guerrers


   512   513   514   515   516