Page 517 - Biblia Català TBS
P. 517

els levites, i us heu fet sacerdots com els pobles d’altres terres? De manera que qualsevol que ve a consagrar-se amb un vedell de la vacada i set moltons, aquest esdevé un sacerdot d’aquells que no són déus.
10 Però per a nosaltres, Jahveh és el nostre Déu, i no l’hem abandonat; i els sacerdots que ministren davant Jahveh, són els  lls d’Aaron, i els levites s’ocupen en la seva feina:
11 fan pujar holocaustos a Jahveh cada matí i cada vespre, i l’encens perfumat, i posen els pans de l’arranjament damunt la taula pura, i encenen cada vespre el lampada- ri d’or i les seves llànties, perquè nosaltres guardem el precepte de Jahveh el nostre Déu, però vosaltres l’heu abandonat.
12 I heus aquí, Déu és amb nosal- tres com el nostre cap, i els seus sacerdots amb llurs trompetes de combat per fer-les sonar contra vos- altres:  lls d’Israel, no lluiteu contra Jahveh, el Déu dels vostres pares, perquè no prosperareu.
13 Però Jeroboam féu girar l’emboscada per venir pel darrere d’ells, i els israelites eren davant Judà, i l’emboscada era darrere d’ells.
14 I els de Judà es giraren i, heus aquí, els atacaven per davant i per darrere; i invocaren Jahveh, i els sacerdots feren sonar les trompetes; 15 i els homes de Judà cridaren, i s’esdevingué, en cridar els homes de Judà, que Déu colpí Jeroboam i tot Israel davant d’Abies i de Judà.
16 I els  lls d’Israel fugiren davant de Judà, i Déu els lliurà a la seva mà.
17 I Abies i el seu poble els colpiren amb una gran matança, i caigueren ferits d’Israel cinc-cents mil homes escollits.
14:1 1Re 15:8
2 Cròniques 13, 14
18 I en aquell temps els  lls d’Israel foren subjugats, i els  lls de Judà sor- tiren enfortits, perquè havien con at en Jahveh, el Déu de llurs pares.
19 I Abies perseguí Jeroboam, i li prengué algunes ciutats: Betel i les seves rodalies, i Jeixanà i les seves rodalies, i Efron i les seves rodalies. 20 I Jeroboam ja no recuperà la força en els dies d’Abies. I Jahveh el colpí, i va morir.
21 I Abies s’esdevingué poderós, i prengué catorze mullers, i engendrà vint-i-dos  lls i setze  lles.
22 I la resta dels fets d’Abies, i els seus camins i els seus mots, estan escrits en el Comentari del profeta Jedó.
14
I Abies s’adormí amb els seus
pares, i fou sepultat a la ciutat de David. I el seu  ll Asà, regnà al seu lloc. En els seus dies la terra reposà deu anys.
2 IAsàféuallòqueeraboirecteals ulls de Jahveh, el seu Déu.
3 I tragué els altars dels déus estrangers, i els llocs alts, i esmicolà els monuments, i talà els Aixeràs.
4 I manà Judà de cercar Jahveh, el Déu dels seus pares, i de complir la llei i el manament.
5 I tragué de totes les ciutats de Judà els llocs alts i els ídols solars. I el reialme estigué tranquil sota el seu govern.
6 I construí ciutats forti cades a Judà perquè la terra estava tranquil·la, i en aquells anys no hi havia cap guerra contra ell, car Jahveh li havia donat repòs.
7 I digué a Judà: Construïm aquestes ciutats, i envoltem-les amb una mura- lla, i posem-hi torres, portes i barres, mentre la terra és davant nostre, perquè hem cercat Jahveh el nostre Déu: l’hem cercat, i ell ens ha donat repòs per tot arreu. I construïren i prosperaren.
509


   515   516   517   518   519