Page 529 - Biblia Català TBS
P. 529

25 I quan s’allunyaven d’ell deixant-lo greument malalt, els seus propis servents conspiraren contra ell per venjar la sang dels lls del sa- cerdot Jehoiadà, i el colpiren al seu llit, i morí; i el sepultaren a la ciutat de David, però no el van sepultar en els sepulcres dels reis.
26 I aquests foren els que cons- piraren contra ell: Zabad, ll de Ximat, l’ammonita, i Jehozabad, ll de Ximrit, la moabita.
27 Quant als seus lls, i les moltes càrregues que li imposaren, i la re- habilitació de la casa de Déu, heus aquí, estan escrits en el Comentari del llibre dels Reis. I el seu ll Amasies regnà al seu lloc.
2 Cròniques 24, 25
l’exèrcit d’Israel; perquè Jahveh no és amb Israel, ni amb cap dels lls d’Efraïm.
8 Però si tu hi vols anar, fes-ho, esforça’t a la batalla, Déu et farà ensopegar davant l’enemic, perquè Déu té poder per ajudar i per fer ensopegar.
9 I Amasies respongué a l’home de Déu: ¿I què se’n farà dels cent talents que he donat a l’escamot d’Israel? I l’home de Déu digué: Jahveh et pot donar molt més que això.
10 I Amasies separà l’escamot que havia vingut a ell d’Efraïm perquè se n’anessin al seu lloc; i la ira d’ells es va encendre moltíssim contra Judà, i se’n van tornar al seu lloc encesos d’ira.
11 I Amasies s’enfortí i menà el seu poble, i anà a la vall de la Sal; i colpí deu mil homes dels lls de Seïr.
12 I els lls de Judà agafaren deu mil presoners vius, i els portaren al cim del penyal i els llançaren des del cim del penyal, i tots moriren escla- fats.
13 I els soldats de l’escamot que Amasies havia fet tornar perquè no anessin amb ell a la guerra, envaïren les ciutats de Judà, des de Samaria ns a Bethoron, i mataren tres mil persones, i agafaren un gran botí.
14 I s’esdevingué, després que Amasies tornà de colpir els edomi- tes, que portà els déus dels lls de Seïr, i els erigí com a déus seus, i es prosternà davant d’ells, i els cremà encens.
15 I la ira de Jahveh es va encendre contra Amasies, i li va enviar un pro- feta, que li digué: Per què has cercat els déus d’un poble que no han pogut alliberar el seu propi poble de la teva mà?
16 I s’esdevingué mentre ell li parla- va, que el rei li digué: T’hem nome-
25
regnà vint-i-nou anys a Jerusalem. I el nom de la seva mare era Jehoadan, de Jerusalem.
2 I féu allò que és recte als ulls de Jahveh, però no amb un cor íntegre. 3 I s’esdevingué, quan el seu regne s’afermà, que matà els seus servents, els qui havien assassinat el rei, el seu pare;
4 però no féu matar els seus lls, tal com està escrit en la Llei, en el llibre de Moisès, on Jahveh manà, dient: No matareu els pares a causa dels lls, ni matareu els lls a causa dels pares: cadascú morirà pel seu propi pecat.
5 I Amasies reuní Judà, i els cons- tituí, segons les seves cases pairals, capitans de milers i capitans de centenars per tot Judà i Benjamí; i els passà revista, de vint anys en amunt, i en trobà tres-cents mil homes escollits per sortir a la guerra, que manejaven la llança i l’escut.
6 I llogà cent mil homes valents d’Israel per cent talents de plata.
7 Però un home de Déu vingué a ell, dient: Oh rei, que no vingui amb tu
25:1 2Re 14:1-6 25:4 Dt 24:16
Amasies tenia vint-i-cinc anys
quan començà a regnar, i
521


   527   528   529   530   531