Page 531 - Biblia Català TBS
P. 531

portal de la Vall, i vora la Raconada, i les forti cà.
10 I construí torres al desert, i cavà moltes cisternes, perquè tenia molt bestiar, tant a la Xefelà com a la plana; tenia llauradors i vinyaters a les muntanyes i al Carmel, perquè li agradava l’agricultura.
11 I Ozies tenia un exèrcit d’homes destres per a la guerra, que sortien a combatre en destacaments, segons el registre que havia fet el secretari Jeiel i l’o cial Maasseià, sota les ordres d’Hananià, un dels generals del rei.
12 El nombre total dels caps de les cases pairals d’aquests homes vale- rosos era dos mil sis-cents.
13 I sota les ordres d’aquests hi havia un exèrcit de tres-cents set mil cinc-cents homes valerosos per a la guerra, valents i forts, per ajudar el rei contra l’enemic.
14 I Ozies preparà per a ells, per a tot l’exèrcit, escuts, i llances, i cascos, i cuirasses, i arcs, i pedres per a les fones.
15 I féu a Jerusalem màquines, obres d’enginyeria, per col·locar-les a les torres i a les cantonades, per llançar  etxes i grans pedres. I la seva fama s’escampà lluny, perquè fou ajudat meravellosament,  ns que esdevingué poderós.
16 Però quan fou fort, el seu cor s’enorgullí  ns que es va corrompre, i transgredí contra Jahveh, el seu Déu, i entrà al temple de Jahveh per cremar encens sobre l’altar de l’encens.
17 I el sacerdot Azarià entrà darrere d’ell, i amb ell vuitanta sacerdots de Jahveh, homes valents,
18 que s’oposaren al rei Ozies, i li digueren: No et correspon a tu, Ozies, de cremar encens a Jahveh, sinó als sacerdots  lls d’Aaron, que
2 Cròniques 26, 27
han estat santi cats per cremar en- cens. Surt del santuari, perquè trans- gredeixes la llei, i això no t’honorarà davant Jahveh-Déu.
19 I Ozies s’indignà –i a la seva mà tenia un encenser per cremar encens–, i en indignar-se ell contra els sacerdots, li aparegué la lepra al seu front en presència dels sacerdots, a la casa de Jahveh, vora l’altar de l’encens.
20 I Azarià, el sacerdot principal, i tots els sacerdots el miraren i, heus aquí, ell tenia lepra al front; i el feren sortir de pressa d’allà; i també ell mateix s’afanyà a sortir, perquè Jahveh l’havia colpit.
21 I el rei Ozies esdevingué leprós,  ns al dia de la seva mort, i visqué com a leprós en una casa separada, perquè estava exclòs de la casa de Jahveh; i el seu  ll Jotam era sobre la casa del rei, judicant el poble de la terra.
22 I el restant dels fets d’Ozies, els primers i els darrers, els va escriure el profeta Isaïes,  ll d’Amots.
23 I Ozies s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat amb els seus pares en el camp dels sepulcres reials, perquè deien: És leprós. I el seu  ll Jotam regnà al seu lloc.
27
26:18 Nm 16:40 26:19 Nm 12:10; 2Re 5:27 26:21 Lv 13:46 26:23 Is 6:1 27:1 2Re 15:32
523
Jotam tenia vint-i-cinc anys
quan començà a regnar, i regnà setze anys a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Jeruixà,  lla de Sadoc.
2 Iféuelqueésrectealsullsde Jahveh, segons tot el que el seu pare Ozies havia fet; llevat que no entrà al temple de Jahveh. Però el poble es continuava corrompent.
3 Ell edi cà la porta superior de la casa de Jahveh, i edi cà molt a la muralla d’Ófel;
4 i construí ciutats a la muntanya de Judà, i construí palaus i torres als boscos.


   529   530   531   532   533