Page 533 - Biblia Català TBS
P. 533

tius, i vestiren tots els que anaven nus amb les despulles, i els vestiren i els calçaren; i els feren menjar i beure, i els ungiren, i transportaren tots els febles sobre ases, i els porta- ren a Jericó, la ciutat de les palmeres, prop dels seus germans; i tornaren a Samaria.
16 En aquell temps, el rei Acaz envià a demanar ajut als reis d’Assíria;
17 i novament vingueren els edomi- tes, i colpiren Judà i s’endugueren captius.
18 I els  listeus envaïren les ciutats de la Xefelà i del Nègueb de Judà, i conqueriren Betxèmeix, i Aialon, i Guederot, i Socó i les seves viles, i Timnà i les seves viles, i Guimzó i les seves viles, i habitaren allà.
19 Perquè Jahveh havia humiliat Judà a causa d’Acaz, rei d’Israel, perquè havia desbridat Judà, i havia transgredit greument contra Jahveh.
20 I Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, vingué contra ell, i l’assetjà en lloc d’ajudar-lo.
21 Perquè Acaz havia espoliat la casa de Jahveh, i la casa del rei, i les dels prínceps, i ho donà al rei d’Assíria, però ell no l’ajudà.
22 I durant el temps de la seva a ic- ció, aquest rei Acaz encara transgre- dí més contra Jahveh;
23 i oferí sacri cis als déus de Damasc que l’havien vençut, i digué: Com que els déus dels reis d’Aram els ajuden, els oferiré sacri-  cis, i m’ajudaran a mi. Però foren la causa del seu daltabaix, i del de tot Israel.
24 I Acaz aplegà els objectes de la casa de Déu, i esmicolà els objectes de la casa de Déu, i tancà les portes de la casa de Jahveh, i es féu altars en tots els racons de Jerusalem.
25 I féu llocs alts en cadascuna de les ciutats de Judà, per cremar encens a
28:27 Is 14:28 29:1 2Re 18:1-3 29:3 2Cr 28:24
2 Cròniques 28, 29
altres déus; i provocà Jahveh, el Déu dels seus pares.
26 I la resta dels fets d’Acaz, i tots els seus camins, els primers i els darrers, heus aquí estan escrits en el llibre dels Reis de Judà i d’Israel.
27 I Acaz s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la ciutat, a Jerusalem, però no el portaren als sepulcres dels reis d’Israel. I el seu  ll Ezequies regnà al seu lloc.
29
Ezequies començà a regnà
quan tenia vint-i-cinc anys, i regnà vint-i-nou anys a Jerusalem; i el nom de la seva mare era Abià,  lla de Zecarià.
2 I féu allò que és recte als ulls de Jahveh, segons tot el que havia fet el seu pare David.
3 El primer any del seu regnat, el primer mes, obrí les portes de la casa de Jahveh, i les restaurà.
4 I féu venir els sacerdots i els levi- tes, i els aplegà a la plaça oriental,
5 i els digué: Escolteu-me, levites, santi queu-vos ara, i santi queu la casa de Jahveh, el Déu dels vostres pares, i traieu fora del santuari les coses immundes;
6 perquè els nostres pares van ser in dels, i van fer el mal als ulls de Jahveh, el nostre Déu, i el van aban- donar, i van girar les seves cares del tabernacle de Jahveh, i li van girar l’esquena.
7 També van tancar les portes del pòrtic, i van apagar les llànties, i no van cremar encens, i no van fer pujar l’holocaust en el santuari al Déu d’Israel.
8 Per això la ira de Jahveh ha vin- gut sobre Judà i Jerusalem, i els ha fet motiu d’horror, d’esbalaïment i de befa, tal com ho veieu amb els vostres ulls.
9 Perquè, heus aquí, els nostres pares han caigut per l’espasa, i els
525


   531   532   533   534   535