Page 534 - Biblia Català TBS
P. 534

2 Cròniques 29
nostres lls i les nostres lles i les nostres mullers van ser portats al captiveri per això.
10Aratincalmeucordeferun pacte amb Jahveh, el Déu d’Israel, a  que la seva ira encesa s’aparti de nosaltres.
11 Fills meus, ara no sigueu negli- gents, perquè Jahveh us ha escollit perquè estigueu drets davant d’ell per servir-lo, i per ser-li ministres, i per cremar encens.
12 I els levites s’aixecaren: Màhat, ll d’Amassai, i Joel, ll d’Azarià, dels lls dels quehatites; i Quix, ll d’Abdí, i Azarià, ll de Jehal·lelel, dels lls de Merarí; i Joah, ll de Zimmà, i Eden, ll de Joah, dels guerxonites;
13 i Ximrí i Jeiel, dels lls d’Elis- safan; i Zecarià i Matanià, dels lls d’Assaf;
14 i Jehiel i Ximí, dels lls d’Eman; i Xemaià i Uziel, dels lls de Jedutun. 15 I reuniren els seus germans, i se santi caren, i entraren, segons el manament del rei, d’acord amb les prescripcions de Jahveh, per netejar la casa de Jahveh.
16 I els sacerdots entraren a la part interior de la casa de Jahveh per netejar-la, i tragueren totes les coses immundes que van trobar en el tem- ple de Jahveh, a l’atri de la casa de Jahveh; i els levites ho prengueren per llançar-ho fora, al torrent de Cedró, a fora.
17 I començaren a santi car el primer dia del primer mes, i el dia vuitè del mateix mes vingueren al pòrtic de Jahveh, i santi caren la casa de Jahveh en vuit dies; i el dia setzè del primer mes ho acaba- ren.
18 I entraren on era el rei Ezequies, i digueren: Hem netejat tota la casa de Jahveh, i l’altar de l’holocaust, i tots els seus objectes, i la taula de
29:23 Lv 4:15, 24 526
l’arranjament dels pans, i tots els seus objectes;
19 i hem preparat i santi cat tots els objectes que el rei Acaz llançà durant el seu regnat, en la seva in delitat; i, heus aquí, són davant l’altar de Jahveh.
20 I el rei Ezequies es llevà aviat, i reuní els governadors de la ciutat, i pujà a la casa de Jahveh.
21 I portaren set vedells, i set moltons, i set anyells, i set bocs, per al sacri ci pel pecat a favor del regne i del santuari i de Judà; i manà als lls d’Aaron, els sa- cerdots, que els oferissin damunt l’altar de Jahveh.
22 I degollaren els vedells, i els sacer- dots van prendre la sang i l’aspergiren sobre l’altar; i degollaren els moltons, i aspergiren la sang sobre l’altar; i degollaren els anyells, i aspergiren la sang sobre l’altar.
23 I atansaren els bocs del sacri ci pel pecat davant del rei i de la con- gregació, i imposaren les seves mans sobre ells;
24 i els sacerdots els degollaren, i feren el sacri ci pel pecat amb llur sang sobre l’altar, per fer expiació per tot Israel, perquè el rei manà fer l’holocaust i el sacri ci pel pecat per tot Israel.
25 I col·locà els levites en la casa de Jahveh amb címbals, amb arpes i amb cítares, segons el manament de David, i de Gad, vident del rei, i de Natan, el profeta; perquè aquell manament venia de part de Jahveh, per mitjà dels seus profetes.
26 I els levites es posaren drets amb els instruments de David, i els sacer- dots amb les trompetes.
27 I Ezequies manà de fer pujar l’holocaust sobre l’altar; i al mo- ment que començà l’holocaust, co- mençà el càntic de Jahveh, amb l’acompanyament de les trompetes


   532   533   534   535   536