Page 532 - Biblia Català TBS
P. 532

2 Cròniques 27, 28
5 I combaté contra el rei dels lls d’Ammon, i els guanyà; i aquell any els lls d’Ammon li donaren cent ta- lents de plata, i deu mil kors de blat, i deu mil d’ordi. Això li tributaren els lls d’Ammon, i també el segon i el tercer any.
6 I Jotam s’enfortí, perquè preparà els seus camins davant Jahveh, el seu Déu.
7 I la resta dels fets de Jotam, i totes les seves batalles i els seus camins, heus aquí, estan escrits en el llibre dels Reis d’Israel i de Judà.
8 Tenia vint-i-cinc anys quan co- mençà a regnar, i regnà setze anys a Jerusalem.
9 I Jotam s’adormí amb els seus pares, i fou sepultat a la ciutat de David; i el seu ll Acaz regnà al seu lloc.
7 I Zicrí, un guerrer d’Efraïm, matà Maasseià, ll del rei, i Azricam, supervisor de la casa reial, i Elcanà, segon després del rei.
8 I els lls d’Israel s’endugueren captius dos-cents mil dels seus ger- mans, entre mullers, lls i lles; i també els prengueren un gran botí, i s’endugueren el botí a Samaria.
9 I allà hi havia un profeta de Jahveh, el seu nom era Oded, que sortí davant l’exèrcit que arribava a Samaria, i els digué: Heus aquí, Jahveh, el Déu dels vostres pares, en el seu furor contra Judà, ell els ha lliurat a la vostra mà; però vosaltres els heu assassinat amb una ràbia que ha arribat ns als cels.
10 I ara vosaltres parleu de sotmetre els lls de Judà i de Jerusalem com a servents i serventes vostres. ¿No és cert que amb això vosaltres us feu culpables davant Jahveh, el vostre Déu?
11 Ara, doncs, escolteu-me, i tor- neu els captius que us heu endut d’entre els vostres germans; perquè la ira encesa de Jahveh és sobre vosaltres.
12 I alguns dels caps dels lls d’Efraïm, Azarià, ll de Jehohanan, Berequià, ll de Meixil·lemot, i Jehizquià, ll de Xal·lum, i Amassà, ll d’Hadlai, s’aixecaren contra els que venien de la guerra,
13 i els digueren: No fareu pas entrar aquí els captius, perquè serem culpables davant Jahveh; vosaltres us proposeu agreujar el nostre pecat i la nostra culpa, ja tenim una culpa prou gran, i la ira encesa de Déu sobre Israel.
14 I els armats alliberaren els cap- tius i el botí davant dels dirigents i de tota la congregació.
15 I els homes designats pels seus noms s’aixecaren, i agafaren els cap-
28
anys a Jerusalem; però no féu allò que és recte als ulls de Jahveh, com ho havia fet el seu pare David;
2 i anà pels camins dels reis d’Israel, i també féu imatges de fosa per als Baals,
3 i cremava encens a la vall de Benhinnom, i féu passar els seus lls pel foc, segons les abomina- cions de les nacions que Jahveh havia expulsat de davant dels lls d’Israel,
4 i oferí sacri cis i cremà encens als llocs alts, i sobre les muntanyes, i sota tot arbre verd.
5 I Jahveh, el seu Déu, el lliurà a la mà del rei d’Aram, i el derrotaren, i s’endugueren molts captius, i els portaren a Damasc. I també fou lliu- rat a la mà del rei d’Israel, que li va in igir una gran derrota.
6 I Pècah, ll de Remaliahu, en matà cent vint mil a Judà en un sol dia, tots homes de guerra; perquè havien abandonat Jahveh, el Déu de llurs pares.
28:1-4 2Re 16:2-4 28:5 Is 7:17 524
Acaz tenia vint anys quan co-
mençà a regnar, i regnà setze


   530   531   532   533   534