Page 54 - Biblia Català TBS
P. 54

Gènesi 38, 39
donada al meu  ll Xelà. I ja no la tornà a conèixer.
27 I s’esdevingué al temps d’infan- tar que, heus aquí, tenia bessons dins del seu ventre.
28 I s’esdevingué durant el part que un d’ells tragué la mà, i la llevadora l’agafà i hi lligà un  l escarlata, dient: Aquest ha sortit primer.
29 I s’esdevingué que mentre retira- va la seva mà, heus aquí, sortí el seu germà. I ella digué: Com t’has obert pas per a tu mateix! I anomenà el seu nom Farés.
30 I després sortí el seu germà, que duia el  l escarlata a la mà, i anome- nà el seu nom Zarà.
39
8 Però ell s’hi negà, i digué a la dona del seu amo: Heus aquí, el meu amo, amb mi no s’ha de preocupar de res de casa seva, i ha posat tot el quetéalamevamà.
9 No hi ha ningú superior a mi en aquesta casa, i no m’ha refusat res, llevat de tu, perquè ets la seva dona. ¿I com podria jo fer aquesta gran maldat i pecar contra Déu?
10 I encara que ella parlava a Josep dia rere dia, ell no la va escoltar per jeure amb ella ni per estar amb ella. 11 I s’esdevingué que un dia ell entrà a la casa per fer la seva feina, i no hi havia cap dels homes de la casa dins de casa.
12 I ella el va agafar pel mantell, dient: Jeu amb mi! I ell deixà el seu mantell en la mà d’ella, i fugí i sortí a fora.
13 I s’esdevingué que, en veure ella que havia deixat el seu mantell en la seva mà, i que havia fugit a fora,
14 cridà els homes de casa seva, i els parlà dient: Mireu! Ens ha dut un hebreu per burlar-se de nosaltres! Ha vingut per ajeure’s amb mi, però he cridat amb veu alta,
15 i quan ell ha escoltat que jo aixe- cava la veu i cridava, ha deixat el seu mantell al meu costat, i ha fugit i ha sortit a fora.
16 I ella posà el mantell al seu costat  ns que l’amo d’ell vingué a casa. 17 I ella li parlà segons aquestes paraules, dient: El servent hebreu que ens vas dur ha vingut a mi per burlar-se de mi;
18 i ha succeït que, quan he aixecat la veu i he cridat, ha deixat el seu mantell al meu costat, i ha fugit a fora.
19 I s’esdevingué que, quan l’amo d’ell escoltà les paraules que li deia la seva dona, dient: Així ha fet amb mi el teu servent; s’encengué la seva ira.
20 I l’amo de Josep el prengué, i el posà a la casa rodona, al lloc on
39:3 Ps 1:3 39:9 Ne 5:15
I a Josep l’havien baixat a
Egipte, i Putifar, un funcionari del Faraó, capità dels guardes, un home egipci, el comprà als ismaeli- tes que l’havien baixat allà.
2 I Jahveh era amb Josep, i era un home que prosperava, i s’estava a casa del seu amo, l’egipci.
3 I el seu amo va veure que Jahveh era amb ell, i que Jahveh feia pros- perar tot el que ell emprenia.
4 I Josep trobà gràcia als seus ulls, i el servia; i el féu administrador de casa seva, i tot el que tenia ho posa- va a la seva mà.
5 I s’esdevingué que, des del moment que el féu administrador de casa seva i de tot el que tenia, Jahveh beneí la casa de l’egipci per causa de Josep, i la benedicció de Jahveh era sobre tot el que tenia, a casa i al camp.
6 Ideixàtotelqueteniaalamàde Josep, i no es preocupava de res lle- vat del pa que menjava. I Josep era bell de forma i de cara.
7 I s’esdevingué després d’aquestes coses, que la dona del seu amo posà els ulls en Josep, i li digué: Jeu amb mi!
38:29 vol dir: esquinç 39:1 Ps 105:17 39:2 Ft 7:9 54


   52   53   54   55   56