Page 542 - Biblia Català TBS
P. 542

2 Cròniques 34
16 I Xafan portà el llibre al rei, i novament tornà a informar el rei, dient: Els teus servents han fet tot el que els ha estat encomanat.
17 I han aplegat els diners que s’han trobat a la casa de Jahveh, i els han lliurat a la mà dels supervisors i a la mà dels qui fan la feina.
18 I el secretari Xafan informà el rei, dient: El sacerdot Hilquià m’ha donat un llibre. I Xafan el va llegir davant del rei.
19 I s’esdevingué, quan el rei escoltà les paraules de la Llei, que s’esquinçà els vestits.
20 IelreimanàaHilquià,ia Ahicam,  ll de Xafan, i a Abdon,  ll de Micà, i al secretari Xafan, i a Assaià, servent del rei, dient:
21 Aneu a consultar Jahveh per mi, i pels qui resten a Israel i a Judà, referent a les paraules d’aquest lli- bre que s’ha trobat, perquè gran és el furor de Jahveh que s’ha vessat sobre nosaltres, perquè els nostres pares no van guardar la paraula de Jahveh per fer d’acord amb tot el que està escrit en aquest llibre.
22 I Hilquià i els designats pel rei anaren a la profetessa Huldà, muller de Xal·lum,  ll de Tiqvà,  ll d’Hasrà, que tenia cura dels vestits, i habitava a Jerusalem, al segon barri. I li ho explicaren.
23 I ella els digué: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Digueu a l’home que us ha enviat a mi:
24 Així diu Jahveh: Heus aquí, jo portaré mal sobre aquest lloc i sobre els seus habitants, segons totes les malediccions que estan escrites en el llibre que han llegit davant del rei de Judà;
25 perquè m’han deixat, i han cremat encens a d’altres déus per provocar-me a ira amb totes les obres de llurs mans, i el meu furor s’ha vessat sobre aquest lloc, i no s’apagarà.
26 I així direu al rei de Judà que us envia per consultar Jahveh: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel, referent a les paraules que has escoltat,
27 com que el teu cor s’ha com- mogut, i t’has humiliat davant Déu, en escoltar les paraules d’ell contra aquest lloc i contra els seus habitants, i t’has humiliat davant meu, i has esquinçat els teus ves- tits, i has plorat davant meu, jo també t’he escoltat –declaració de Jahveh.
28 Heus aquí, jo et reuniré amb els teus pares, i seràs recollit al teu sepulcre en pau, i els teus ulls no veuran tot el mal que jo portaré sobre aquest lloc i sobre els seus habitants. I li feren saber la resposta al rei.
29 I el rei envià i convocà tots els ancians de Judà i de Jerusalem.
30 I el rei pujà a la casa de Jahveh, i tots els homes de Judà, i els habi- tants de Jerusalem, i els sacerdots, i els levites, i tot el poble, des del més petit  ns al més gran, i llegí a les seves orelles totes les paraules del llibre del pacte que havia estat trobat a la casa de Jahveh.
31 I el rei es posà dret al seu lloc, i féu el pacte davant Jahveh de caminar rere Jahveh, i de guardar els seus manaments i els seus tes- timonis i els seus estatuts, amb tot el seu cor i amb tota la seva ànima, per complir les paraules del pacte escrites en aquest llibre.
32 I féu complir el pacte a tots els qui es trobaven a Jerusalem i a Benjamí; i els habitants de Jerusalem feren d’acord amb el pacte de Déu, el Déu dellurspares.
33 I Josies suprimí totes les abomi- nacions de totes les terres dels  lls d’Israel, i féu que tots els que es trobaven a Israel servissin Jahveh llur Déu: durant tots els seus dies
534


   540   541   542   543   544