Page 543 - Biblia Català TBS
P. 543

no s’apartaren de darrere Jahveh, el Déu de llurs pares.
2 Cròniques 34, 35
9 I Cananiahu i Xemaià i Netanel, els seus germans, i Haixabià i Jeiel i Jozabad, principals dels levites, donaren als levites cinc mil caps de bestiar per a les ofrenes de la Pasqua, i cinc-cents caps de bestiar gros.
10 I prepararen el servei, i els sacer- dots es posaren drets al seu lloc, i els levites es distribuïren pels seus torns, segons el manament del rei.
11 I sacri caren la Pasqua, i els sa- cerdots aspergien la sang que rebien de llurs mans, i els levites escorxa- ven les víctimes.
12 I apartaren l’holocaust per donar-lo als grups de les cases pai- rals de la gent del poble, per atan- sar-se a Jahveh, com està escrit en el llibre de Moisès, i així també amb els bous.
13 I rostiren la Pasqua al foc, segons l’ordenança, i les coses santi cades les van coure en olles i marmites i perols, i s’afanyaren a repartir-ho entre tota la gent del poble.
14 I després prepararen la seva part, i la part dels sacerdots: ja que els sacerdots,  lls d’Aaron, estigueren ocupats en l’oferiment de l’holocaust i del greix  ns a la nit; i els levites prepararen la seva part i la part dels sacerdots,  lls d’Aaron.
15 I els cantors,  lls d’Assaf, eren al seu lloc, segons el manament de David, i Assaf i Eman i Jedutun, vi- dent del rei; i els porters eren a cada portal; no s’havien d’apartar del seu servei, perquè els seus germans els levites ho havien preparat per a ells. 16 I tot el servei de Jahveh fou pre- parat en aquell dia per celebrar la Pasqua, i per fer pujar els holocaus- tos sobre l’altar de Jahveh, segons el manament del rei Josies.
17 I els  lls d’Israel que es trobaven allà celebraren la Pasqua en aquell
35
 caren la Pasqua el catorzè del mes primer.
2 I posà els sacerdots en les seves funcions, i els encoratjà per al servei de la casa de Jahveh.
3 I digué als levites que instruïen tot Israel, que s’havien santi cat per a Jahveh: Poseu l’arca santa en la casa que Salomó,  ll de David, rei d’Israel, construí; no la transpor- tareu més sobre les espatlles: ara serviu Jahveh el vostre Déu, i el seu poble Israel;
4 i organitzeu-vos segons les cases dels vostres pares, segons els vostres torns, com va prescriure David, rei d’Israel, i com va escriure Salomó, el seu  ll.
5 I estigueu-vos al santuari segons les divisions de les cases pairals dels vostres germans, els  lls del poble, i segons el torn de les famílies dels levites.
6 I sacri queu la Pasqua, i santi - queu-vos, i prepareu-la per als vos- tres germans, perquè facin d’acord amb la paraula de Jahveh, donada per mitjà de Moisès.
7 I Josies oferí a la gent del poble bestiar menut, corders i cabrits joves, en nombre de trenta mil, tot per a les ofrenes de la Pasqua, per a tots els que es trobaven allà, i tres mil caps de bestiar gros; aquests eren dels béns del rei.
8 I els seus dirigents oferiren una ofrena voluntària per al poble, per als sacerdots, i per als levites. Hilquià i Zecarià i Jehiel, dirigents de la casa de Déu, donaren als sacer- dots dos mil sis-cents caps de bestiar per a les ofrenes de la Pasqua, i tres- cents caps de bestiar gros.
I Josies celebrà la Pasqua per
a Jahveh a Jerusalem, i sacri-
35:1 2Re 23:21; Ex 12:6 35:3 1Cr 23:26 35:4 2Cr 8:14 35:13 Ex 12:8 35:15 1Cr 25:1 35:17 Ex 12:1-20
535


   541   542   543   544   545