Page 546 - Biblia Català TBS
P. 546

1I el primer any de Cir, rei de Pèrsia, a   que es complís la paraula de Jahveh per boca de
Jeremies, Jahveh desvetllà l’esperit de Cir, rei de Pèrsia, i féu pregonar per tot el seu regne, i també per escrit, un edicte que deia:
2 Així diu Cir, rei de Pèrsia: Jahveh, el Déu dels cels, m’ha donat tots els regnes de la terra, i m’ha encarregat de construir-li una casa a Jerusalem, que és a Judà.
3 ¿Qui hi ha d’entre vosaltres de tot el seu poble? Que el seu Déu sigui amb ell, i que pugi a Jerusalem, que és a Judà, i edi qui la casa de Jahveh, el Déu d’Israel –ell és Déu–, que és a Jerusalem.
4 I a tot supervivent, qualsevol que sigui el lloc on sojorni, la gent de la seva contrada que l’ajudi amb plataiamboriambbénsiamb bestiar, juntament amb ofrenes vo- luntàries per a la casa de Déu que és a Jerusalem.
5 Llavors els caps de les cases pairals de Judà i de Benjamí s’aixecaren, i els sacerdots i els levites, tots aquells a qui Déu desvetllà l’esperit per pujar a edi car la casa de Jahveh que és a Jerusalem.
6 I tots els seus veïns enfortiren llurs mans amb objectes de plata, amb or, amb béns i amb bestiar, i amb coses de valor, a més de tot allò que fou ofert voluntàriament.
7 I el rei Cir tragué els objectes de la casa de Jahveh que Nabucodonosor
s’havia endut de Jerusalem, i que havia posat en la casa dels seus déus.
8 I Cir, rei de Pèrsia, els tragué per mitjà de Mitredat, el tresorer, i els comptà per lliurar-los a Xeixbassar, príncep de Judà.
9 I aquest en fou l’inventari: trenta safates d’or, mil safates de plata, vint-i-nou ganivets,
10 trenta copes d’or, quatre-centes deu copes de plata de segona impor- tància, i un miler d’altres objectes. 11 Tots els objectes d’or i de plata eren cinc mil quatre-cents. Tot això ho pujà Xeixbassar amb la puja- da de la deportació de Babilònia a Jerusalem.
Llibre d’Esdres
1:1 Jr 25:11; 29:10 1:2 Is 44:28; 45:1, 13 1:7 2Re 24:13 2:1 Ne 7:6-73 538
2
I aquests foren els  lls de la
província de Judà que pujaren de la captivitat, dels exiliats que Nabucodonosor, rei de Babilònia, deportà a Babilònia, i tornaren a Jerusalem i a Judà, cadascú a la seva ciutat,
2 els quals vingueren amb Zorobabel, Jeixua, Nehemià, Seraià, Reelaià, Mordocai, Bilxan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanà. El nombre dels homes del poble d’Israel:
3 els  lls de Paroix, dos mil cent setanta-dos;
4 els  lls de Xefatià, tres-cents setanta-dos;
5 els fills d’Arah, set-cents setanta-cinc;
6 els  lls de Pahat-Moab, és a dir, els  lls de Jeixua i de Joab, dos mil vuit-cents dotze;


   544   545   546   547   548