Page 547 - Biblia Català TBS
P. 547

7 els lls d’Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre;
8 els lls de Zatú, nou-cents quaranta-cinc;
9 els lls de Zacai, set-cents seixanta; 10 els lls de Baní, sis-cents quaranta-dos;
11 els lls de Bebai, sis-cents vint-i-tres;
12 els ll d’Azgad, mil dos-cents vint-i-dos;
13 els lls d’Adonicam, sis-cents seixanta-sis;
14 els lls de Bigvai, dos mil cinquanta-sis;
15 els lls d’Adín, quatre-cents cinquanta-quatre;
16 els lls d’Ater de Jehizquià, noranta-vuit;
17 els lls de Bessai, tres-cents vint-i-tres;
18 els lls de Jorà, cent dotze;
19 els lls d’Haixum, dos-cents vint-i-tres;
20 els lls de Guibar, noranta-cinc; 21 els lls de Betlem, cent vint-i- tres;
22 els homes de Netofà, cinquanta-sis;
23 els homes d’Anatot, cent vint-i-vuit;
24 els lls d’Azmàvet, quaranta-dos; 25 els fills de Quiriat-Jearim, de Que rà i de Beerot, set-cents quaranta-tres;
26 els lls de Ramà i de Gueba, sis- cents vint-i-un;
27 els homes de Micmàs, cent vint-i-dos;
28 els homes de Betel i d’Ai, dos- cents vint-i-tres;
29 els lls de Nebó, cinquanta-dos; 30 els fills de Magbix, cent cinquanta-sis;
31 els lls de l’altre Elam, mil dos- cents cinquanta-quatre;
32 els lls d’Harim, tres-cents vint;
33 els lls de Lod, d’Hadid i d’Onó,
set-cents vint-i-cinc;
34 els lls de Jericó, tres-cents quaranta-cinc;
Esdres 2
35 els lls de Senaà, tres mil sis- cents trenta.
36 Els sacerdots eren: els lls de Jedaià, de la casa de Jeixua, nou- centssetanta-tres;
37 els fills d’Immer, mil cinquanta-dos;
38 els lls de Paixhur, mil dos-cents quaranta-set;
39 els lls d’Harim, mil disset.
40 Els Levites: els lls de Jeixua i de Cadmiel, dels lls d’Odavià, setan- ta-quatre.
41 Els cantors: els lls d’Assaf, cent vint-i-vuit.
42 Els lls dels porters: el lls de Xal·lum, els lls d’Ater, els lls de Talmon, els lls d’Acub, els lls d’Hatità, els lls de Xobai, en total, cent trenta-nou.
43 Els netineus: els lls de Sihà, els lls d’Hassufà, els lls de Tabaot,
44 els lls de Querós, els lls de Sià, els lls de Padon,
45 els lls de Lebanà, els lls d’Ha- gabà, els lls d’Acub,
46 els lls d’Hagab, els lls de Xalmai, els lls d’Hanan,
47 els lls de Guidel, els lls de Gàhar, els lls de Reaià,
48 els lls de Ressín, els lls de Necodà, els lls de Gazam,
49 els lls d’Uzà, els lls de Passéah, els lls de Bessai,
50 els lls d’Asnà, els lls de Meünim, els lls de Nefussim,
51 els lls de Bacbuc, els lls d’Hacufà, els lls d’Harhur,
52 els lls de Baslut, els lls de Mehidà, els lls d’Harxà,
53 els lls de Barcós, els lls de Sisserà, els lls de Tèmah,
54 els lls de Nessíah, els lls d’Hatifà. 55 Els lls dels servents de Salomó eren: els lls de Sotai, els lls de Sofèret, els lls de Perudà,
539


   545   546   547   548   549