Page 549 - Biblia Català TBS
P. 549

cedres del Líban ns al mar de Jafa, segons el permís que tenien de Cir, rei de Pèrsia.
8 I l’any segon de llur vinguda a la casa de Déu a Jerusalem, el mes segon, Zorobabel, ll de Salatiel, i Jeixua, ll de Jossadac, i la resta de llurs germans, els sacerdots i els levites, i tots els que havien vingut a Jerusalem de la captivitat, comen- çaren l’obra; i posaren els levites, de vint anys en amunt, per supervisar l’obra de la casa de Jahveh.
9 I Jeixua, els seus lls i els seus germans, Cadmiel, i els seus lls, lls de Judà, es posaren unànime- ment a supervisar aquells que feien l’obra en la casa de Déu; també els lls d’Henadad, amb llurs lls i llurs germans, els levites.
10 I quan els qui construïen hague- ren posat els fonaments del temple de Jahveh, els sacerdots es presen- taren amb els vestits i amb les trom- petes; i els levites, els lls d’Assaf, amb címbals, per lloar Jahveh se- gons les disposicions de David, rei d’Israel.
11 I responien lloant i donant grà- cies a Jahveh, dient: Perquè és bo, perquè la seva misericòrdia és eter- na sobre Israel. I tot el poble féu un gran crit de goig quan lloaven Jahveh, perquè havien posat els fonaments de la casa de Jahveh.
12 I molts dels sacerdots i dels levites i els caps de les cases pai- rals, els ancians que havien vist la primera casa, ploraven amb veu alta en veure com posaven els fonaments d’aquesta casa; i molts alçaven la veu amb crit de goig i amb alegria.
13 I el poble no podia distingir el soroll del crit de goig del soroll del plor del poble: perquè el poble feia
Esdres 3, 4
una cridòria tan gran que el soroll s’escoltava de lluny.
4I quan els enemics de Judà i de Benjamí escoltaren que els lls de la captivitat estaven construint el temple de Jahveh, el Déu d’Israel,
2 s’atansaren a Zorobabel i als caps de les cases pairals, i els digueren: Volem edi car amb vosaltres perquè, com vosaltres, nosaltres cerquem el vostre Déu, i li oferim sacri cis des dels dies d’Assarhadon, rei d’Assíria, que ens féu pujar aquí.
3 Però Zorobabel i Jeixua i la resta dels caps de les cases pairals d’Israel els digueren: No us correspon a vos- altres construir amb nosaltres una casa al nostre Déu, sinó que nosal- tres sols construirem per a Jahveh, el Déu d’Israel, tal com ens ho ha manat el rei Cir, rei de Pèrsia.
4 Llavors el poble de la terra feia defallir les mans del poble de Judà, i els destorbaven mentre construïen; 5 i subornaren consellers contra ells per desbaratar el seu propòsit, tot el temps de Cir, rei de Pèrsia, ns al regnat de Darius, rei de Pèrsia.
6 I en el regnat d’Assuer, al comen- çament del seu regnat, escriviren una acusació contra els habitants de Judà i de Jerusalem.
7 I en els dies d’Artaxerxes, Bixlam, Mitredat, Tabel i la resta dels seus companys escriviren a Artaxerxes, rei de Pèrsia; i la carta fou escrita en caràcters arameus, i traduïda a l’arameu.
8 Rehum, el governador, i Ximxai, el secretari, escriviren una missiva contra Jerusalem, al rei Artaxerxes, com segueix:
9 Llavors escriviren Rehum, el go- vernador, i Ximxai el secretari, i la resta dels seus companys, els de
3:11 1Cr 16:34; Ps 136 3:12 Ag 2:3 4:2 2Re 17:24, 32, 33 4:6 Est 1:1
541


   547   548   549   550   551