Page 551 - Biblia Català TBS
P. 551

5 Però els ulls del seu Déu estaven sobre els ancians dels jueus, i no els feren aturar les obres  ns que l’informe arribà a Darius: i després tornaren la resposta per carta refe- rent a això.
6 Còpia de la missiva que Tatenai, governador d’enllà del riu, i Xetar- Boznai i els seus companys, els d’Afaràs, que eren enllà del riu, enviaren al rei Darius.
7 Li enviaren aquest informe, escrit en aquests termes: Al rei Darius, tota la pau!
8 Sàpiga el rei que hem anat a la província de Judà, a la casa del gran Déu, i aquesta s’està reconstruint amb pedres tallades, i posen fusta a les muralles, i l’obra aquesta es fa diligentment, i progressa en llurs mans.
9 Llavors hem preguntat a aquells ancians, i els hem parlat així: Qui us ha autoritzat a reconstruir aquesta casa, i a acabar aquest mur?
10 I també els hem preguntat els seus noms per informar-te’n, a   de poder escriure’t els noms dels homes que en són els capatassos.
11 I així ens han tornat resposta, dient: Nosaltres som servents del Déu del cel i de la terra, i recons- truïm la casa que fou construïda molts anys enrere, que un gran rei d’Israel construí i deixà acabada.
12 Però després que els nostres pares feren enutjar el Déu dels cels, els lliurà a la mà de Nabucodonosor, rei de Babilònia, el caldeu, que des- truí aquesta casa, i deportà el poble a Babilònia.
13 Però el primer any de Cir, rei de Babilònia, el rei Cir donà l’ordre que aquesta casa de Déu fos recons- truïda.
14 I també, el rei Cir tragué del temple de Babilònia els objectes d’or i de plata de la casa de Déu, que
5:11 1Re 6:1 5:12 2Re 25:8-12 5:13 Esd 1:2
Esdres 5, 6
Nabucodonosor prengué del temple que era a Jerusalem, i els portà al temple de Babilònia, i foren lliurats a un home anomenat Xeixbassar, al qual nomenà governador;
15 i li digué: Pren aquests objectes, vés, diposita’ls al temple que és a Jerusalem; i que la casa de Déu sigui reconstruïda al seu lloc.
16 Llavors vingué aquest Xeixbassar, i posà els fonaments de la casa de Déu a Jerusalem, i des de llavors  ns ara s’està edi cant, però encara no s’ha acabat.
17 Ara, doncs, si sembla bé al rei, que s’investigui en la casa del tresor reial que hi ha allà a Babilònia, per veure si és cert que el rei Cir donà l’ordre que es reconstruís aquesta casa de Déu a Jerusalem; i que se’ns trameti la voluntat del rei sobre aquest assumpte.
6
3 El primer any del rei Cir, el rei Cir decretà referent a la casa de Déu a Jerusalem: Que sigui construïda la casa, el lloc per oferir sacri cis, i que s’afermin els seus fonaments. Tindrà seixanta colzades d’alçada, i seixanta colzades d’amplada;
4 tres  leres de pedres tallades, i una  lera de fusta nova; i que la despesa sigui pagada per la casa del rei.
5 I també, que siguin tornats els objectes d’or i de plata de la casa de Déu, que Nabucodonosor prengué del temple de Jerusalem, i se’ls emportà a Babilònia, i que siguin retornats al seu lloc, al temple que hi ha a Jerusalem, i que els posin a la casa de Déu.
Llavors el rei Darius ordenà que
es fes una recerca en la casa dels llibres, on es guardaven els tresors allà a Babilònia;
2 i fou trobat a Acmetà, en la ciu- tadella que hi ha a la província de Mèdia, un rotlle on hi havia escrit això: Memòria:
6:1 Esd 5:17 6:4 1Re 6:36
543


   549   550   551   552   553