Page 552 - Biblia Català TBS
P. 552

Esdres 6
6 Ara, doncs, Tatenai, governador d’enllà del riu, Xetar-Boznai, i els seus companys, els d’Afaràs, que sou d’enllà del riu, mantingueu-vos lluny d’allà;
7 deixeu que es faci l’obra d’aquesta casa de Déu, que el governador dels jueus i els ancians dels jueus cons- trueixin aquesta casa de Déu en el seu lloc.
8 I jo decreto com heu de procedir amb els ancians dels jueus, perquè reconstrueixinaquestacasadeDéu: Que de les riqueses reials provinents del tribut d’enllà del riu, que les despeses en siguin diligentment pa- gades a aquests homes, perquè no s’aturin.
9 I allò que els calgui, vedells i moltons i anyells per als holo- caustos del Déu dels cels, blat, sal, vi i oli segons el que diguin els sacerdots que hi ha a Jerusalem, que se’ls doni cada dia sense cap negligència,
10 a   que portin ofrenes agradables al Déu dels cels, i preguin per la vida del rei i dels seus  lls.
11 I jo ordeno que qualsevol que canviï aquest decret, que li arren- quin una biga de casa seva, que la plantin, i que sigui penjat allà, i que casa seva sigui convertida en un femer per això.
12 I que el Déu que féu habitar el seu Nom allà, enderroqui tot rei i poble que estengui la seva mà per canviar o per destruir aquesta casa de Déu que hi ha a Jerusalem. Jo Darius he decretat això: que sigui executat diligentment.
13 Llavors Tatenai, governador d’enllà del riu, Xetar-Boznai i els seus companys, compliren diligent- ment les ordres tal com el rei Darius les havia enviat.
14 I els ancians dels jueus construïen
6:12 1Re 9:3 6:19 Ex 12:6 544
i progressaven, segons la profecia del profeta Ageu, i de Zacaries,  ll d’Idó. I construïren, i acabaren l’obra d’acord amb el manament del Déu d’Israel, i d’acord amb les ordres de Cir, i de Darius, i d’Artaxerxes, rei de Pèrsia.
15 I aquesta casa es completà el ter- cer dia del mes d’adar, que era l’any sisè del regnat del rei Darius.
16 I els  lls d’Israel, els sacerdots i els levites i la resta dels  lls de la captivitat, feren la dedicació d’aquesta casa de Déu amb goig.
17 I oferiren per a la dedicació d’aquesta casa de Déu cent vedells, dos-cents moltons, quatre-cents anyells; i dotze bocs per al sacri ci pel pecat de tot Israel, segons el nombre de les tribus d’Israel.
18 I organitzaren els sacerdots se- gons les seves divisions, i els levites segons els seus torns, sobre el servei de Déu, que és a Jerusalem, com està escrit en el llibre de Moisès.
19 I els  lls de la captivitat cele- braren la Pasqua el dia catorzè del primer mes.
20 Perquè els sacerdots i els levites s’havien puri cat junts, tots ells eren purs, i sacri caren la Pasqua per a tots els  lls de la captivitat, i per als seus germans els sacerdots, i per a si mateixos.
21 I els  lls d’Israel que havien tor- nat de la captivitat menjaren, amb tots els que s’havien separat de la impuresa de les nacions de la terra vers ells, per cercar Jahveh, el Déu d’Israel;
22 i celebraren la festa dels Àzims durant set dies amb goig, perquè Jahveh els havia omplert de goig, i tornà el cor del rei d’Assíria vers ells, per enfortir les seves mans en la feina de la casa de Déu, el Déu d’Israel.


   550   551   552   553   554