Page 554 - Biblia Català TBS
P. 554

Esdres 7, 8
d’aquesta casa de Déu, no serà lícit d’imposar sobre ells cap tribut, ni impost, ni dret de pas.
25 I tu, Esdres, segons la saviesa del teu Déu, que hi ha en la teva mà, designa magistrats i jutges que jutgin tot el poble que hi ha enllà del riu Eufrates, tots els que coneixen els decrets del teu Déu; i els faràs conèixer als qui no els coneguin.
26 I a tothom que no posi en pràc- tica la llei del teu Déu, i la llei del rei, se li aplicarà ràpidament la sen- tència: sigui la mort, o l’exili, o la con scació de béns, o la presó.
27 Beneït sigui Jahveh, el Déu dels nostres pares, que ha posat en el cor del rei una cosa així, per honorar la casa de Jahveh que hi ha a Jerusalem; 28 i ha estès la seva misericòrdia envers mi, davant del rei i dels seus consellers, i de tots els prínceps po- derosos del rei. I jo vaig ser enfortit d’acord amb la mà de Jahveh, el meu Déu, que era sobre mi, i vaig aplegar els caps d’Israel per pujar amb mi.
8I aquests són els caps de les cases pairals, i aquesta és la genea- logia dels qui pujaren amb mi des
de Babilònia, en el regnat del rei Artaxerxes.
2 Dels lls de Pinhàs, Guerxom; dels lls d’Itamar, Daniel; dels lls de David, Hatuix;
3 dels lls de Xecanià, dels lls de Paroix: Zecarià, i amb ell foren ins- crits per genealogia cent cinquanta homes.
4 Dels fills de Pahat-Moab, Eliehoenai, ll de Zerahià, i amb ell dos-cents homes;
5 dels lls de Xecanià, el ll de Jahaziel, i amb ell tres-cents homes; 6 dels lls d’Adín, Èbed, el ll de Jonatan, i amb ell cinquanta homes; 7 dels lls d’Elam, Jeixaià, ll d’Atalià, i amb ell setanta homes;
8 dels lls de Xefatià, Zebadià, ll de Micael, i amb ell vuitanta homes; 9 dels lls de Joab, Obadià, ll de Jehiel, i amb ell dos-cents divuit homes;
10 dels lls de Xelomit, el ll de Jossi à, i amb ell cent seixanta homes;
11 dels lls de Bebai, Zecarià, ll de Bebai, i amb ell vint-i-vuit homes;
12 dels lls d’Azgad, Johanan, ll de Catan, i amb ell cent deu homes; 13 dels lls d’Adonicam, els darrers, aquests eren llurs noms: Elifèlet, Jeiel i Xemaià, i amb ells seixanta homes; 14 i dels lls de Bigvai, Utai i Zabbud, i amb ells setanta homes.
15 I els vaig aplegar a la vora del riu que ueix vers Ahavà, i nosaltres acampàrem tres dies allà; i vaig observar el poble i els sacerdots, i no vaig trobar cap dels lls de Leví allà. 16 I vaig convocar els caps Elièzer, Ariel, Xemaià, i Elnatan, i Jarib, i Elnatan, i Natan, i Zecarià, i Meixul·lam; i també Joiarib i Elnatan, homes assenyats;
17 i els vaig fer sortir vers Idó, cap de la vila de Cassi à, i els vaig indicar les paraules que havien de dir a Idó i als seus germans, els netineus de la vila de Cassi à, a  que ens portessin servidors per a la casa del nostre Déu. 18 I ens dugueren, d’acord amb la bona mà del nostre Déu sobre nosal- tres, un home assenyat dels lls de Mahlí, ll de Leví, ll d’Israel, i Xerebià amb els seus lls i els seus germans, divuit;
19 i Haixabià, i amb ell Jeixaià, dels lls de Merarí, els seus germans i els seus lls, vint;
20 i dels netineus, que David i els caps havien posat al servei dels levi- tes, dos-cents vint netineus, tots ells mencionats pel nom.
21 I vaig proclamar allà un dejuni, vora el riu Ahavà, per humiliar-nos
546


   552   553   554   555   556