Page 555 - Biblia Català TBS
P. 555

davant del nostre Déu, per dema- nar-li un bon viatge per a nosaltres i per als nostres infants i per a tots els nostres béns.
22 Perquè em feia vergonya de de- manar al rei una tropa i cavallers per ajudar-nos contra l’enemic durant el camí, perquè parlàrem al rei, dient: La mà del nostre Déu està sobre tots els qui el cerquen per al seu bé; però el seu poder i el seu furor està sobre tots els qui el deixen.
23 I dejunàrem i li demanàrem al nostre Déu referent a això, i ell escol- tà la nostra súplica.
24 Llavors vaig posar a part dotze dels principals sacerdots: Xerebià, Haixabià, i amb ells deu dels seus germans,
25 i els vaig pesar la plata i l’or i els objectes com a oferiment per a la casa del nostre Déu que havien ofert el rei i els seus consellers i els seus prínceps i tot Israel allà presents.
26 I vaig pesar en llur mà sis-cents cinquanta talents de plata, i cent talents d’objectes de plata, i cent talents d’or,
27 i vint copes d’or, de mil adar- cons, i dos objectes d’excel·lent bron- ze brunyit, tan preciosos com l’or. 28 I els vaig dir: Vosaltres sou sants per a Jahveh, i els objectes també són sants, i la plata i l’or són una ofrena voluntària a Jahveh, el Déu dels vos- tres pares.
29 Vigileu, i guardeu-ho,  ns que ho peseu davant dels caps dels sacer- dots i dels levites, i dels caps de les cases pairals d’Israel, a Jerusalem, en les cambres de la casa de Jahveh. 30 I els sacerdots i els levites reberen el pes de la plata i de l’or i dels objec- tes per portar-ho a Jerusalem, a la casa del nostre Déu.
31 I el dotzè del primer mes mar- xàrem del riu Ahavà per anar a Jerusalem, i la mà del nostre Déu era
9:1 Dt 12:30, 31; Ne 13:23
Esdres 8, 9
sobre nosaltres, i ens alliberà de la mà de l’enemic, i de les emboscades del camí.
32 I arribàrem a Jerusalem, i reposà- rem allà tres dies.
33 I el quart dia fou pesada la plata i l’or i els objectes en la casa del nostre Déu, per la mà de Meremot,  ll del sacerdot Urià, i amb ell hi havia Elazar,  ll de Pinhàs, i amb ells hi havia els levites Jozabad,  ll de Jeixua, i Noadià,  ll de Binnui.
34 Tant el nombre com el pes, tot el pes era correcte, i el pes total fou registrat per escrit en aquella ocasió.
35 Aquells que tornaven de la cap- tivitat,  lls de l’exili, portaren holo- caustos al Déu d’Israel: dotze vedells per a tot Israel, noranta-sis moltons, setanta-set anyells, dotze bocs per al sacri ci pel pecat. Tot això en holo- caust per a Jahveh.
36 I transmeteren els decrets del rei als sàtrapes del rei i als governadors de més enllà del riu, i ells prestaren el seu suport al poble i a la casa de Déu.
9
I en acabat d’aquestes coses, se
m’atansaren els caps per dir: El poble d’Israel, i els sacerdots, i els levites, no s’han separat dels pobles d’aquelles terres, ni de les seves abo- minacions, és a dir, dels cananeus, dels hittites, dels perizites, dels jebu- seus, dels ammonites, dels moabites, dels egipcis, i dels amorreus.
2 Perquè han pres de les seves  lles per a ells i per als seus  lls, i han mesclat la llavor santa amb els pobles d’aquelles terres, i la mà dels caps i dels magistrats ha estat la primera en aquesta transgressió.
3 I en escoltar això, em vaig esquin- çar el vestit i el mantell, i em vaig arrencar els cabells del cap i de la barba, i vaig seure astorat.
4 I s’aplegà a mi tothom que tremo- lava a les paraules del Déu d’Israel, a
547


   553   554   555   556   557