Page 561 - Biblia Català TBS
P. 561

2 I al costat d’ell reconstruïren la muralla els homes de Jericó; i al seu costat reconstruí Zacur, ll d’Imrí.
3 I el portal dels Peixos el recons- truïren els lls de Senaà, ells l’embigaren, i hi posaren les seves portes, els seus forrellats i les seves barres.
4 I al costat d’ells treballava en les reparacions Meremot, ll d’Urià, ll de Cos; i al seu costat treballava en les reparacions Meixul·lam, ll de Berequià, ll de Meixezabel; i al seu costat treballava en les reparacions Sadoc, ll de Baanà;
5 i al costat d’ells treballaven en les reparacions els de Tecoa, però els seus nobles no volgueren posar el coll al servei del seu Senyor.
6 I el portal Vell el reparaven Joiadà ll de Passéah, i Meixul·lam, ll de Bessodià; ells l’embigaren, i hi posaren les seves portes, i els seus forrellats i les seves barres.
7 I al costat d’ells treballava en les reparacions Melatià, el gabaonita, i Jadon, el meronotita, homes de Gabaon i de Mispà, la seu del gover- nador dellà del riu Eufrates.
8 Al seu costat treballava en les re- paracions Uziel, ll d’Harhaià, dels orfebres; i al seu costat treballava en les reparacions Hananià, ll dels perfumers. I reconstruïren Jerusalem ns a la muralla Ampla.
9 I al costat d’ells treballava en les reparacions Refaià, ll d’Hur, cap de la meitat del districte de Jerusalem. 10 I al seu costat treballava en les reparacions Jedaià, ll d’Harumaf, que reconstruïa davant de casa seva; i al seu costat treballava en les repa- racions Hatuix, ll d’Haixabneià.
11 Malquià, ll d’Harim, i Haixub, ll de Pahat-Moab, reparaven un altre tram, incloent-hi la torre dels Forns. 12 I al seu costat treballava en les reparacions Xal·lum, ll de Loheix,
Nehemies 3
cap de la meitat del districte de Jerusalem, ell i les seves lles.
13 El portal de la Vall el reparà Hanun i els habitants de Zanóah: ells el reconstruïren, i hi posaren les seves portes, els seus forrellats i les seves barres, i reconstruïren mil colzades de muralla, ns al portal del Femer.
14 I el portal del Femer el reparà Malquià, ll de Recab, cap del dis- tricte de Betaquèrem: ell el recons- truí, i hi posà els seus batents, els seus forrellats i les seves barres.
15 I el portal de la Font el reparava Xal·lum ll de Colhozè, cap del dis- tricte de Mispà: ell el reconstruí i el recobrí, i hi posà els seus batents, els seus forrellats i les seves barres; i reconstruí la muralla de la bassa de Siloè, al costat del jardí del rei, i ns als graons que baixen de la ciutat de David.
16 Després d’ell, Nehemià, ll d’Azbuc, cap de la meitat del dis- tricte de Betsur, treballava en les reparacions ns al davant dels se- pulcres de David, i ns a la bassa que s’hi havia fet, i ns a la casa dels Valents.
17 Després d’ell, treballaven en les reparacions els levites: Rehum, ll de Baní; al seu costat treballava en les reparacions Haixabià, cap de la meitat del districte de Queilà, pel seu districte.
18 Després d’ell, treballaven en les reparacions els seus germans, Bavai, ll d’Henadad, cap de l’altra meitat del districte de Queilà.
19 I al seu costat Ézer, ll de Jeixua, cap de Mispà, reparava un altre tram de la muralla, davant de la pujada de l’Arsenal, cap a l’Angle.
20 Després d’ell, Baruc ll de Zabai, treballava fervorosament en les re- paracions d’un altre tram, des de
553


   559   560   561   562   563